Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

INFORMACJE O PODMIOCIE ODPOWIEDZIALNYM

Nazwa firmy: Ormazabal Electric, S.L.U.

Dane rejestrowe: Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Vizcaya, tom 4196, karta 52, arkusz: BI-34562 Siedziba i rezydencja podatkowa: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Edif. 104 – 48170 Zamudio (Vizcaya) CIF: B95218731

Kodeks postępowania: Spółki z grupy Velatia i ich pracownicy podlegają wewnętrznym zasadom Kodeksu Etycznego i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które są dostępne dla użytkowników wraz z informacjami dotyczącymi ich przestrzegania na następującej stronie internetowej: http://www.velatia.com/en/sustainability

COPYRIGHT. PRAWA

Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
Zabronione jest powielanie, kopiowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie, w całości lub w części, zawartości niniejszej strony internetowej, bez względu na jego cel, bez uprzedniej i wyraźnej zgody PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO.
 
Zabroniona jest również jakakolwiek zmiana lub modyfikacja konfiguracji i zawartości niniejszej strony internetowej.
 
Użytkownicy witryny muszą przestrzegać zawartych w niej treści oraz jej konfiguracji, a także praw własności intelektualnej i przemysłowej, które ją chronią.
 
 
KORZYSTANIE Z WITRYNY

Korzystanie z niniejszej strony internetowej w całości lub w części jest równoznaczne z akceptacją następujących postanowień. Użytkownicy, którzy nie akceptują jakiegokolwiek z wymienionych postanowień, nie są uprawnieni do korzystania z niniejszej strony internetowej.
 
Użytkownicy powinni zapoznać się z Regulaminem publikowanym na niniejszej stronie regularnie, aby upewnić się, że znają wszystkie warunki korzystania z witryny.
 
Niniejszy Regulamin podlega zmianom, które mogą być wprowadzone przez PODMIOT ODPOWIEDZIALNY w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu zmian Regulamin zaczyna obowiązywać od momentu opublikowania go na stronie internetowej.
 
Informacje przekazywane użytkownikom na niniejszej stronie internetowej są udostępniane bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych; PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie udziela również żadnej gwarancji, że dostęp do witryny będzie nieprzerwany, że witryna jest bezpieczna lub wolna od wirusów albo jakichkolwiek innych szkodliwych elementów oraz że informacje podane na witrynie są kompletne, prawdziwe i zawsze aktualne.
 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody: bezpośrednie, pośrednie, następcze lub podlegające karze, które są spowodowane lub powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z niniejszej strony internetowej lub jej zawartości.
 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje lub zmiany dokonane przez osoby trzecie, które mogą wyrządzić szkodę użytkownikom witryny.
 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY gromadzi tylko te dane osobowe, które zostały wyraźnie udostępnione przez użytkowników.

LINKI

Witryny internetowe stron trzecich, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej witryny, nie podlegają kontroli PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO. W związku z tym PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do treści jakiejkolwiek strony internetowej lub udostępnionego linku, jakichkolwiek zmian lub aktualizacji dotyczących tych stron lub możliwości korzystania z nich zapewnionych przez osoby trzecie.
 
PLIKI COOKIE

Strona internetowa może wykorzystywać pliki „cookie” w celu dostosowania treści witryny z korzyścią dla użytkownika. „Cookie” to plik danych przechowywany na twardym dysku komputera użytkownika, umożliwiający ustalenie typu przeglądarki lub używanego systemu operacyjnego, a także poznanie zainteresowań i preferencji użytkownika.
 
Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie wyżej wymienionych plików „cookie” na niniejszej stronie, nie jest uprawniony do korzystania z niniejszej witryny.

Przypominamy również, że w każdym przypadku można skonfigurować komputer tak, aby pliki „cookie” były usuwane z dysku twardego lub aby użytkownik był informowany przed zapisaniem pliku „cookie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane uzyskane od użytkowników, które zostaną włączone do systemów plików i/lub CRM naszej firmy, będą używane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania o kontakt i informacje i/lub w celu otrzymywania biuletynów i/lub wiadomości handlowych od Ormazabal.

Przekazane dane będą przechowywane, dopóki będą utrzymywane ustanowione relacje handlowe lub biznesowe i dopóki użytkownik będzie subskrybował usługę newslettera. W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z subskrypcji i przestać otrzymywać newsletter, wówczas informacje dotyczące konta e-mail użytkownika zostaną usunięte. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, spoza firmy Ormazabal lub Grupy Velatia, do której należymy, z wyjątkiem przypadków prawnie wymaganych.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji, czy firma Ormazabal Electric, S.L.U. przetwarza dotyczące go dane osobowe. Zainteresowana strona ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, złożenia wniosku o ich usunięcie, jeżeli zebrane dane nie są już potrzebne do celów, do jakich zostały zgromadzone. Może również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych z uzasadnionej przyczyny.

Zainteresowana strona może wykonać swoje prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dataprivacy@velatia.com. Jeżeli informacje udzielone w odniesieniu do praw strony zainteresowanej nie spełniają jej oczekiwań, może zwrócić się do Agencia Española de Protección de Datos (hiszpańskiej agencji ds. ochrony danych osobowych) na stronie internetowej www.agpd.es.
 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW: KLAUZULA ARBITRAŻOWA

Strony postanawiają, że wszelkie spory lub rozbieżności wynikające z niniejszego Regulaminu będą ostatecznie rozstrzygane przed sądem polubownym Cámara de Comercio, Industria, y Navegación de Bilbao (izby handlu, przemysłu i żeglugi w Bilbao), któremu powierzono prowadzenie arbitrażu i wyznaczenie arbitra(-ów), zgodnie z jego statutem i regulaminem.

ADMINISTRATOR PLIKÓW

Departamento de Marketing Global y Estrategia de Ventas
(dział globalnego marketingu i strategii sprzedaży)
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
Edificio 104 – 48170 Zamudio (Hiszpania)
social@ormazabal.com