Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Global | 27 Jul 2018

Innowacja i działania w dziedzinie klimatu: Europejski Bank Inwestycyjny finansuje strategię grupy Velatia w zakresie badań, rozwoju i innowacji kredytem na kwotę 32,5 mln EUR w ramach „Planu Junckera”

 
  • Umowa umożliwi wdrożenie technologii cyfrowych i wejście na nowe rynki
 
  • Inwestycje, które będą realizowane do 2020 r., pozwolą na utworzenie wysokiej jakości miejsc pracy
 
  • Projekty będą realizowane przez należącą do grupy Velatia firmę Ormazabal, która działa w dziedzinie urządzeń energetycznych
 
 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) finansuje strategię innowacji i rozwoju, którą Velatia będzie realizować w sektorze energii elektrycznej. Wiceprezes EBI Emma Navarro i Prezes grupy Velatia, Javier Ormazabal, podpisali dzisiaj umowę finansowania na kwotę 32,5 mln EUR, która pozwoli firmie na zastosowanie nowych technologii cyfrowych w produktach opracowywanych przez spółkę dla sieci energetycznych. Bank UE udziela kredytu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy znanego pod nazwą „Plan Junckera”.
 
Kredyt EBI umożliwi spółce zwiększenie konkurencyjności w obliczu zmian zachodzących w sektorze energetycznym. Ormazabal będzie realizować projekty w dziedzinie automatyzacji i cyfryzacji sieci energetycznych, a także rozwoju patentów i produktów, które umożliwią firmie wejście na nowe rynki i pozyskanie nowych klientów.
 
Wsparcie EBI dla programu badawczo-rozwojowego firmy Ormazabal przyniesie również korzyści dla środowiska, przyczyniając się do osiągnięcia celu UE w zakresie dekarbonizacji sektora energetycznego. W szczególności projekt umożliwi dostosowanie sieci dystrybucji energii elektrycznej do systemu odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej oraz przyczyni się do elektryfikacji transportu. Cele te zostaną osiągnięte poprzez rozwój technologii obejmujących nowe urządzenia elektromechaniczne i sprzęt elektroniczny, systemy komunikacji wyposażone w nowe rozwiązania bezpieczeństwa cybernetycznego i innowacyjne oprogramowanie do zarządzania siecią energetyczną.
 
Inwestycje będą realizowane głównie w zakładach w Hiszpanii, Francji i Niemiec. Zawarta dzisiaj umowa przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości zatrudnienia i utworzenia nowych miejsc pracy w dziale badań, rozwoju i innowacji firmy. 
 
Kredyt uzyskał wsparcie Planu inwestycyjnego dla Europy, który umożliwia EBI finansowanie projektów mających szczególną wartość dodaną i wyższy profil ryzyka ze względu na ich strukturę lub środowisko.
 
Ten kredyt wyraźnie wskazuje na silne zaangażowanie EBI we wspieranie innowacji poprzez firmy działające w wysoce konkurencyjnych sektorach, które potrzebują dużych inwestycji, aby zabezpieczyć swoją przyszłość” - powiedziała Wiceprezes EBI Emma Navarro podczas ceremonii podpisania umowy. „W związku z tym z przyjemnością podpisujemy umowę, która przyniesie korzyści zarówno hiszpańskiej, jak i europejskiej gospodarce, poprzez ułatwienie rozwoju nowych produktów w sektorze energetycznym, które zwiększą konkurencyjność i przyczynią się do działań na rzecz klimatu”.

Nasze zaangażowanie w w działalność badawczo-rozwojową jest cechą charakterystyczną grupy Velatia i oczywiście Ormazabal. Stoimy przed różnymi wyzwaniami, które jednocześnie stanowią dla nas szansę, dlatego jesteśmy zaangażowani w cyfryzację i zrównoważony rozwój jako wyraz naszej tożsamości. Obszary robocze, w które zaangażowana jest firma Ormazabal, obejmują efektywność energetyczną oraz rozwój technologii, które umożliwiają osiągnięcie celów w zakresie dekarbonizacji Europy, powiedział Javier Ormazabal, Prezes grupy Velatia.
 
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej
Innowacje i rozwój umiejętności są podstawowymi elementami zapewniającymi trwały wzrost i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Oba te czynniki odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu długoterminowej konkurencyjności. Finansowanie innowacji jest zatem jednym z głównych priorytetów EBI. W 2017 r. EBI przeznaczył 13,8 mld EUR na finansowanie różnych projektów w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji.
 
W samej Hiszpanii, w ubiegłym roku EBI wsparł projekty innowacyjne hiszpańskich przedsiębiorstw kredytami o wartości 1,446 mld EUR. Liczba ta stanowi wzrost o 67% kredytów w tym sektorze w poprzednim roku. Łącznie grupa EBI przeznaczyła 13% swojego finansowania w Hiszpanii na wsparcie korporacyjnej działalności w zakresie badań, rozwoju i innowacji. 
 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest długoterminową instytucją kredytową Unii Europejskiej, której właścicielem są jej państwa członkowskie. Zapewnia on długoterminowe finansowanie dla rozsądnych inwestycji, aby przyczynić się do realizacji celów polityki UE.
Plan inwestycyjny dla Europy, znany pod nazwą Planu Junckera, jest jednym z najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. Plan ten ma na celu zwiększenie inwestycji w celu stworzenia miejsc pracy i wzrostu poprzez inteligentniejsze wykorzystanie zasobów finansowych, usuwanie przeszkód w inwestycjach oraz zapewnienie widoczności i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych.
 
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem planu Junckera i zapewnia gwarancje pierwszych strat, umożliwiając EBI inwestowanie w większą liczbę projektów, które często wiążą się z większym ryzykiem. EFIS przyniósł już wymierne rezultaty. Oczekuje się, że projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS spowodują uruchomienie ponad 335 mld EUR na inwestycje i będą stanowić wsparcie dla około 611 000 MŚP w 28 państwach członkowskich.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a proyectos de inversión viables con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de la UE.
El Plan de Inversiones para Europa, conocido como el «Plan Juncker», es una de las prioridades absolutas de la Comisión Europea. Se centra en impulsar las inversiones para crear empleo y crecimiento mediante un uso más inteligente de recursos financieros, eliminando obstáculos a la inversión y proporcionando visibilidad y asistencia técnica a proyectos de inversión.
 
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el principal pilar del «Plan Juncker» y proporciona garantías a primeras pérdidas, lo cual hace posible que el BEI pueda invertir en más proyectos que a menudo llevan aparejado un riesgo mayor. Ya se han observado resultados concretos derivados del FEIE. Se prevé que los proyectos y acuerdos aprobados para su financiación al amparo del FEIE movilicen más de 335 000 millones de euros en inversiones y apoyen a cerca de 611 000 pymes de los 28 Estados miembros.