Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Pobierz dokument z ogólnymi warunkami sprzedaży

 

1.- DEFINICJE

Występujące w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej „OWS”), wymienione poniżej wyrażenia używane będą w wymienionych poniżej znaczeniach:
 • „Sprzedający”: jakakolwiek firma wchodząca w skład Velatia, figurująca w ofercie lub w innym dokumencie, do którego mają zastosowanie niniejsze OWS.
 • „Kupujący”: jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna, z którą Sprzedający będzie zawierał umowy lub której będzie sprzedawał „Produkty”;
 • „Produkt(-y)”: oznacza produkty lub ich części stanowiące przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszych OWS oraz w potwierdzeniu zamówienia sporządzonym przez Sprzedającego, jeżeli taki dokument zostanie sporządzony.
 • „Dostawa”: zrealizowanie dostawy i oddanie produktów do dyspozycji Kupującego na warunkach Franco Przewoźnik (FCA) Siedziba Sprzedającego (Incoterms 2010).


2.- INFORMACJE OGÓLNE

 1. Każda sprzedaż Produktów dokonana przez Sprzedającego podlega niniejszym OWS, z wyjątkiem przypadków, w których Strony uzgodnią inaczej. Warunki i umowy, które nie są zatwierdzone wyraźnie na piśmie przez Sprzedającego, są nieważne i nie wywołują żadnych skutków prawnych.
 2. Podpisanie jakiegokolwiek zamówienia, umowy, kontraktu itd. oznacza, że Kupujący rezygnuje ze swoich własnych ogólnych warunków zakupu i/lub innych klauzul i akceptuje niniejsze OWS.
 3. Wszystkie zamówienia powinny być składane w formie pisemnej i podlegają wyraźnemu zatwierdzeniu przez Sprzedającego.
 4. Uznaje się, że Kupujący został powiadomiony o niniejszych OWS w momencie ich otrzymania od Sprzedającego wraz z ofertą. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 5. Wszelkie poprawki lub zmiany wprowadzone do niniejszych OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane przez obie strony.
 6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS zostanie unieważnione przez właściwy sąd, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, strony podejmą negocjacje i będą się starały uzgodnić alternatywny tekst unieważnionego artykułu w celu zastąpienia go postanowieniem jak najbardziej do niego zbliżonym zarówno co do intencji, jak i treści.


3.- TERMINY DOSTAW

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Kupującemu Produkty w ustalonym terminie, który jest orientacyjny i niewiążący, jednak Sprzedający nie gwarantuje jego dotrzymania.
 2. Sprzedający może realizować częściowe dostawy, pod warunkiem że Kupujący zaakceptuje takie dostawy, oraz może wystawiać faktury za częściowo zrealizowane dostawy, chyba że ze względu na interes obu stron Kupujący nie będzie mógł przyjąć częściowej dostawy w zakresie, w jakim uzna to za zasadne.
 3. W przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu i materiałów będących przedmiotem zamówienia, wynikającego z winy Sprzedającego, Kupujący może żądać zapłaty kary umownej uzgodnionej wcześniej ze Sprzedającym, przy czym kara ta stanowi jedyne możliwe roszczenie odszkodowawcze z powodu opóźnienia i nie może przekraczać łącznej wartości produktu, którego dostawa jest opóźniona.
 4. O ile opóźnienie Sprzedającego nie wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, Kupujący nie może odmówić przyjęcia dostawy Produktów, wstrzymać wykonywania swoich obowiązków, w szczególności obowiązku zapłaty, ani wypowiedzieć umowy.


4.- PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI I RYZYKA

 1. O ile Strony umowy nie uzgodniły inaczej, obowiązują warunki dostawy Franco Przewoźnik (FCA) Siedziba Sprzedającego (Incoterms 2010).
 2. Kupujący zobowiązany jest do wskazania przewoźnika przed upływem dziesięciu (10) dni od daty przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Przed upływem terminu dostawy i po dokonaniu załadunku Produktów na środek transportu wskazany przez Kupującego Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego o dostępności Produktów w jego siedzibie. W przypadku, gdy Kupujący nie wykona powyższego, ryzyko przechodzi na niego z dniem, w którym materiał będzie gotowy do załadunku, a Sprzedający będzie miał prawo zmagazynować Produkty na koszt i ryzyko Kupującego, przy czym Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty co najmniej 0,5% kwoty faktury za każdy tydzień lub część tygodnia, a cenę Produktów uznaje się za wymagalną i należną ze skutkiem natychmiastowym. Po upływie jednego (1) miesiąca od upływu terminu płatności Sprzedający będzie miał prawo do dysponowania produktami w uzasadniony sposób, bez konieczności zawiadamiania o tym Kupującego, w celu odzyskania poniesionych kosztów i strat, przy czym Kupujący będzie stale zobowiązany do zapłaty.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktów, które będą do niego należały do momentu dokonania przez Kupującego zapłaty ustalonej ceny. Jeżeli wobec Kupującego zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub inne podobne postępowanie, nie będzie mógł on włączyć wspomnianych wyżej Produktów do swoich aktywów i zobowiązany będzie do niezwłocznie powiadomienia Sprzedającego o takim postępowaniu.
 4. W przypadku zaistnienia wymienionych wyżej okoliczności Kupujący zobowiązuje się do poinformowania właściwych osób o powyższym zastrzeżeniu prawa własności. Jednocześnie Kupujący jest zobowiązany do należytego i starannego przechowywania produktów oraz do ich ubezpieczenia od wszelkich możliwych ryzyk.
 5. W związku z powyższym Kupujący nie może w żaden sposób dysponować Produktami ani ich zbywać lub obciążać w jakikolwiek sposób do momentu zapłacenia całości ceny. W przypadku, gdy Kupujący sprzeda Produkty w ww. okolicznościach, Sprzedający będzie miał prawo żądać zapłaty od nowego nabywcy, nawet w przypadku, gdyby wspomniane produkty stanowiły jedynie część produktów będących przedmiotem sprzedaży.


5.- CENA

 1. Wszystkie ceny podaje się w kwotach netto, bez żadnych podatków, w tym podatku VAT lub opłat. Podatki i opłaty będą doliczane na fakturach zgodnie z obowiązującymi stawkami. O ile Kupujący i Sprzedający nie ustalą inaczej na piśmie, ceny dostawy nie obejmują kosztów załadunku i wyładunku, transportu, ubezpieczeń i opłat celnych. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów i zostaną one doliczone do ceny sprzedaży.
 2. Przyjmuje się jako ogólną zasadę, że w przypadku istnienia ofert złożonych przed danym zamówieniem, ceny zaoferowane dla danego zamówienia będą obowiązywały przez okres jednego (1) tygodnia, w którym to okresie czasu będą uznawane za stałe przy zachowaniu warunków płatności wyszczególnionych w ofercie.
 3. W przypadku podwyżki kosztów materiałów stosowanych przez Sprzedającego do wytwarzania Produktów, zaistniałej po złożeniu przez Sprzedającego oferty Kupującemu, Sprzedający będzie miał prawo do odpowiedniego podniesienia ceny Produktów po uprzednim zawiadomieniu Kupującego. Jeżeli zaistnieje opisana powyżej okoliczność, Kupujący będzie miał prawo do odwołania zamówienia w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania zawiadomienia, przy czym żadna ze Stron nie ponosi żadnej odpowiedzialności, chyba że Sprzedający rozpoczął już wytwarzanie Produktów. W przypadku przyjęcia nowej ceny przez Kupującego we wspomnianym powyżej terminie siedmiu (7) dni, nowa cena będzie uznana za przyjętą ze wszystkimi tego konsekwencjami.


6.- WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Warunki płatności muszą być zgodne z przepisami ustawy nr 3/2004 z 29 grudnia 2004 r. wprowadzającej środki w celu zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, przy czym w żadnym przypadku terminy płatności nie mogą być dłuższe niż maksymalne terminy określone w ustawie.
 2. O ile strony nie ustalą na piśmie innej formy płatności, zapłaty za złożone zamówienia należy dokonać z góry lub za pomocą potwierdzonej nieodwołalnej akredytywy dokumentowej. O formie płatności decyduje Sprzedający.
 3. Wszystkie faktury wystawione przez Sprzedającego uznaje się za przyjęte przez Kupującego, jeżeli nie zgłosi on wobec nich sprzeciwu do Sprzedającego na piśmie w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania faktury.
 4. W przypadku dostaw częściowych Sprzedający ma prawo do wystawienia faktur i żądania zapłaty za każdą dostawę częściową oraz do wystawienia faktur częściowych, a Kupujący jest zobowiązany do opłacenia tych faktur zgodnie z niniejszymi OWS.
 5. Za datę płatności uznaje się dzień faktycznego otrzymania płatności przez Sprzedającego.
 6. W przypadku opóźnienia płatności Kupujący będzie zobowiązany zapłacić Sprzedającemu należne odsetki od momentu, w którym płatność stanie się wymagalna, bez konieczności doręczenia wezwania do zapłaty, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy nr 3/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. Sprzedającemu przysługują wszelkie inne stosowne prawa, w tym prawo do dochodzenia należności z tytułu kosztów sądowych lub pozasądowych poniesionych w celu odzyskania należności. Fakt, że Kupujący zapłaci należne odsetki, nie zwalnia go z obowiązku dokonania pozostałych płatności na uzgodnionych warunkach.
 7. Termin płatności jest istotnym warunkiem umowy, w związku z czym w przypadku niewykonania przez Kupującego zobowiązań płatniczych, tzn. niedotrzymania terminu lub niezapłacenia całości należnej sumy, Sprzedający będzie uprawniony do zawieszenia wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy do momentu wykonania zobowiązań przez Kupującego, w tym Sprzedający będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy, a także do dochodzenia odszkodowania za szkody i straty poniesione przez niego w wyniku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania lub niewykonania Umowy.


7.- WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. W przypadku niewykonania przez Kupującego jakiegokolwiek zobowiązania lub w przypadku istnienia uzasadnionych wątpliwości co do wykonania zobowiązania, Sprzedający będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Kupującym poprzez zawiadomienie go na piśmie. Będzie również uprawniony do odzyskania prawa własności Produktów, niezależnie od innych praw Sprzedającego, w szczególności prawa do odszkodowania za poniesione szkody i straty, w tym zwrotu wszystkich poniesionych kosztów sądowych i pozasądowych oraz zapłaty Sprzedającemu przez Kupującego wszystkich należności oraz kwot wymagalnych w danym momencie.
 2. Kupujący nie ma prawa do wypowiedzenia Umowy, chyba że zapłaci Sprzedającemu wszystkie sumy należne do danego momentu, łącznie z tymi, które nie są jeszcze wymagalne, oraz pokryciem wszelkich strat poniesionych przez Sprzedającego.


8.- WADY WIDOCZNE

 1. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonych wadach widocznych przed upływem czterdziestu ośmiu (48) godzin od momentu dostarczenia Produktów, tzn. od chwili ich załadowania przez Sprzedającego na środek transportu wskazany przez Kupującego.
 2. Za wady lub usterki widoczne uznaje się braki ilościowe, usterki jakościowe oraz niewłaściwy stan Produktów, które są możliwe do wykrycia przy oględzinach lub podczas minimalnej kontroli w momencie dostarczenia Produktów Kupującemu.
 3. Jeżeli Sprzedający nie otrzyma reklamacji w wymienionym wyżej terminie, uznaje się, że towar został odebrany w stanie idealnym.


9.- GWARANCJE

 1. Sprzedający udziela gwarancji na wszystkie dostarczone Produkty przez okres dwunastu (12) miesięcy od momentu zawiadomienia o tym, że dostawa jest dostępna i załadowana na środek transportu wskazany przez Kupującego, pod warunkiem że Sprzedający zostanie powiadomiony o roszczeniu gwarancyjnym w terminie czterdziestu ośmiu (48) godzin od momentu wykrycia wad lub od momentu, w którym powinny one zostać wykryte, w każdym przypadku w terminach wymienionych powyżej. Kupujący musi również udowodnić, że usterki lub wady wynikają wyłącznie i bezpośrednio z błędów lub zaniedbania Sprzedającego.
 2. Opisana powyżej gwarancja daje prawo tylko i wyłącznie do naprawy lub wymiany (w zależności od decyzji Sprzedającego), w rozsądnym terminie, Produktów uznanych za wadliwe ze względu na wady materiałowe lub produkcyjne. Naprawy wykonywane będą w fabryce Sprzedającego, przy czym Kupujący ponosi koszty demontażu, pakowania, załadunku, transportu, opłat celnych i innych kosztów związanych z wysyłką wadliwego materiału do fabryki Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia produktów wymienionych lub naprawionych, a Sprzedający w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego powyżej wartości dostarczonego Produktu za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku początkowej dostawy lub opóźnień w dostawach Produktów wymienionych lub naprawionych.
 3. Naprawa lub wymiana wadliwego elementu nie powoduje zmiany daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji na dostarczone produkty. Produkty naprawione bądź wymienione są objęte gwarancją od momentu naprawy lub wymiany przez pozostałą część okresu gwarancji przewidzianego w niniejszych OWS.
 4. Wyjątek od gwarancji opisanej powyżej stanowią przypadki, w których dostarczone Kupującemu Produkty nie zostały wyprodukowane przez Sprzedającego. W takich przypadkach Sprzedający udziela Kupującemu takiej samej gwarancji, jakiej udzielił mu producent, z wyjątkiem zagwarantowania, że użytkowanie produktu nie będzie naruszało żadnego prawa wynikającego z patentu lub własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, której nie będzie można uznać za gwarancję udzieloną przez Sprzedającego.
 5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód, wad itp. powstałych w wyniku:
  1. Naprawy i wymiany części podlegających normalnemu zużyciu, a także potencjalnych szkód w wyglądzie spowodowanych w szczególności utlenianiem lub korozją.
  2. Naprawy, modyfikacji i zmian w Produktach dokonanych przez osoby nienależące do personelu Sprzedającego.
  3. Niewłaściwego użytkowania, wymiany, naprawy, modyfikacji, konserwacji, dokonania zmian, niewykonywania konserwacji zgodnie z instrukcjami utrzymania podanymi przez Sprzedającego. W celu właściwego wykonywania wspomnianych powyżej czynności Sprzedający dostarczy Kupującemu niezbędne informacje i dokumentację, łącznie z instrukcją obsługi.
  4. Stosowania do smarowania lub czyszczenia Produktów innych materiałów niż zalecane przez Sprzedającego i wykonywania tych czynności z inną częstotliwością niż zalecana przez Sprzedającego.
  5. Niewłaściwego lub niedbałego użytkowania, nadużywania, niewłaściwego montażu, zmiany parametrów energii elektrycznej (napięcia, częstotliwości), zmian dokonanych bez zgody Sprzedającego, z powodu instalacji wykonanych lub zmodyfikowanych bez uwzględnienia instrukcji obsługi technicznej Produktu oraz z wszelkich innych przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.


10.- ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie może przekroczyć łącznej ceny wadliwego Produktu powodującego szkodę lub stratę oraz nie obejmuje szkód pośrednich lub następczych wynikających z dostawy, takich jak np. straty produkcyjne, utrata zysku, koszty przestojów, utracone korzyści, koszty związane z przestojem w produkcji itp.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, ma zastosowanie przed wszelkimi innymi ograniczeniami zawartymi w jakimkolwiek innym dokumencie umownym, który jest sprzeczny z powyższym brzmieniem, chyba że takie postanowienie ogranicza odpowiedzialność Sprzedającego w jeszcze większym stopniu.


11.- WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Własność intelektualna i/lub przemysłowa znaku towarowego Sprzedającego, oferty, informacji zawartych w ofercie, Produktów i/lub dostaw, jak również poszczególnych elementów, planów, rysunków, oprogramowania itd. (zwana dalej „prawami własności intelektualnej i przemysłowej”), które są w nich zawarte lub z nimi związane, przysługuje Sprzedającemu. W związku z tym zabronione jest ich używanie przez Kupującego w celach innych niż cele związane z realizacją zamówienia, a także kopiowanie ich, w całości lub w części, i przenoszenia prawa do ich użytkowania na osoby trzecie bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedającego.
 2. Wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej wynikające z danych i/lub dokumentów dostarczonych albo opracowanych przez Sprzedającego lub związane z tymi danymi lub dokumentami przysługują Sprzedającemu, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Kupującemu nie przysługuje żadne prawo lub licencja związana z przekazanymi mu informacjami lub materiałami.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego Kupujący nie może modyfikować, zmieniać, zakrywać ani pomijać znaku towarowego lub nazw handlowych Produktów.
 4. Kupujący zobowiązuje się do powiadomienia Sprzedającego o naruszeniu prawa do znaku towarowego lub nazw handlowych albo naruszeniu innych praw własności intelektualnej i przemysłowej przysługujących Sprzedającemu, a także o wszelkich czynach nieuczciwej konkurencji, o których Kupujący wie. W miarę możliwości Kupujący zobowiązuje się do udzielenia pomocy Sprzedającemu w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym.


12.- POUFNOŚĆ

 1. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania innym podmiotom dokumentów, danych, wiedzy technicznej oraz wszelkich innych informacji otrzymanych od Sprzedającego (przekazanych na piśmie, ustnie, elektronicznie lub w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio) (zwanych dalej „informacjami poufnymi”) bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się także do wykorzystywania wspomnianych informacji poufnych tylko do celów określonych w niniejszych OWS. Kupujący może udostępnić informacje poufne tylko pracownikom, którzy potrzebują takich informacji i którzy podlegają obowiązkowi zachowania poufności.
 2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej informacje poufne Strony, w tym w szczególności ich oddziały, właściciele, osoby zajmujące stanowiska kierownicze oraz pracownicy nie mogą wykorzystywać, ujawniać lub umożliwiać wykorzystywania albo ujawniania tajemnic handlowych lub innych informacji poufnych innym podmiotom, a także nie mogą składać oświadczeń lub przekazywać informacji na temat transakcji, o których mowa w niniejszych OWS, do innych celów niż cele związane z należytym wykonaniem zobowiązań określonych w niniejszych OWS. Powyższe zobowiązanie obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od momentu dostarczenia Produktów.


13.- RYSUNKI I PROJEKTY KUPUJĄCEGO

 1. Jeżeli Kupujący dokona pisemnych specyfikacji z załączeniem projektu, danych lub sposobu wytworzenia zaprojektowanych przez siebie Produktów, Sprzedający zrealizuje ww. specyfikacje, pod warunkiem że wcześniej zaakceptuje je na piśmie. W innych przypadkach Sprzedający będzie mógł dokonać modyfikacji Produktów, o ile wprowadzone modyfikacje nie będą istotne lub pod warunkiem, że istotne modyfikacje zostaną uzgodnione z Kupującym. W takim przypadku modyfikacje nie będą uznane za niewykonanie umowy, a Sprzedający nie będzie ponosił za nie odpowiedzialności.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub wadliwe wykonanie Produktów, jeżeli wynika z błędów, braku kompetencji czy innych szeroko pojętych niezgodności danych lub informacji przekazanych przez Kupującego lub w jego imieniu.
 3. Analiza wspomnianych danych lub informacji dokonana przez Sprzedającego w żadnym przypadku nie ogranicza odpowiedzialności Kupującego, chyba że Sprzedający przyjmie na siebie tę odpowiedzialność w formie pisemnej.
 4. Kupujący zrekompensuje Sprzedającemu wszystkie koszty, szkody i straty powstałe w wyniku wytworzenia Produktu zgodnie z danymi technicznymi i informacjami przekazanymi przez Kupującego oraz w przypadku naruszenia praw wynikających z patentów, znaków towarowych lub wzorów stanowiących własność przemysłową i intelektualną.


14.- INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Strony uznają, że zakres dostawy i specyfikacje Produktów są określone w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Waga, wymiary, pojemność, specyfikacje techniczne, charakterystyki i konfiguracje produktów Sprzedającego, wymienione w katalogach, broszurach i literaturze technicznej, mają charakter orientacyjny i niewiążący, z wyjątkiem przypadków, w których zostały one wyraźnie zaakceptowane przez Sprzedającego.
 3. Wszelkie wymiary ustalone przez Sprzedającego należy uważać za przybliżone, chyba że Kupujący zażąda na piśmie dokładnego podania określonych wymiarów. Podane wielkości mają jedynie charakter szacunkowy, a wielkość dostarczonych Produktów może wahać się w granicach +/- 2%. Cena podlega zmianie w zależności od ostatecznej wielkości Produktu.


15.- UŻYTKOWANIE PRODUKTU PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do zrekompensowania Sprzedającemu wszelkich szkód i strat poniesionych przez niego z powodu użytkowania Produktów niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Sprzedającego lub ich użytkowania w celach innych niż przewidziane w momencie dostawy.
 2. Kupujący gwarantuje Sprzedającemu, że:
  1. spełni wszelkie wymogi prawne i uzyska wszelkie oficjalne pozwolenia organów władzy związane z Produktami i ich użytkowaniem,
  2. w czasie, kiedy Produkty będą w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą, Kupujący będzie spełniał wspomniane wymogi,
  3. dołoży starań, aby wszyscy inni nabywcy Produktów również spełniali te wymogi,
  4. zrekompensuje Sprzedającemu wszelkie straty spowodowane niespełnieniem wymogów lub będące następstwem niespełnienia tych wymogów.


16.- CESJA LUB SUBROGACJA

 1. Sprzedający ma prawo do zlecenia podwykonawcom całkowitego lub częściowego wykonania Produktów, jak również może na nich przenieść wszystkie lub część swoich praw i obowiązków, łącznie ze wskazaniem podmiotu, który wykona za niego zobowiązania.
 2. Kupujący nie ma prawa do dokonania cesji umowy oraz praw i obowiązków z niej wynikających na inne podmioty bez pisemnej zgody Sprzedającego.


17.- NIEWYPŁACALNOŚĆ

 1. W przypadku orzeczenia upadłości lub likwidacji Kupującego albo przeniesienia własności całości lub części jego aktywów, Sprzedający będzie miał prawo do wypowiedzenia i zakończenia umów zawartych z Kupującym na podstawie pisemnego zawiadomienia, niezależnie od innych praw przysługujących Sprzedającemu, takich jak uzyskanie odszkodowania za poniesione szkody i straty oraz zapłata przez Kupującego wszelkich należnych Sprzedającemu sum, które są wymagalne.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z sytuacji wymienionych w punkcie 1 powyżej Kupujący nie będzie mógł włączyć wspomnianych wyżej Produktów do swoich aktywów i zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego.


18.- OGRANICZENIA EKSPORTU

 1. W przypadku, gdyby jakikolwiek z Produktów dostarczonych Kupującemu przez Sprzedającego podlegał przepisom dotyczącym kontroli eksportu, Kupujący nie będzie eksportował takich Produktów bezpośrednio ani pośrednio bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. W związku z powyższym Kupujący zobowiązuje się do zawiadamiania Sprzedającego o każdej sprzedaży Produktu firmie mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych i/lub w Kanadzie oraz o tym, że istnieją uzasadnione przypuszczenia, że jeden z jego klientów może wprowadzić Produkt na wspomniane rynki.
 3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu odszkodowania oraz zwolnienia go od wszelkich roszczeń, pokrycia strat, kosztów lub szkód wynikających z naruszenia przepisów dotyczących kontroli eksportu, które mają zastosowanie do Produktów, lub związanych z takim naruszeniem.


19.- DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

 1. Kupujący zobowiązuje się, że w dniu zawarcia umowy, kontraktu itp. Kupujący, osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jego firmie lub jego pracownicy nie będą proponować, obiecywać, wręczać, zezwalać na proponowanie lub wręczanie, żądać lub przyjmować żadnych nienależnych korzyści majątkowych lub innych korzyści (oraz nie będą dawać do zrozumienia, że takie działania będą podejmowane lub mogą być podejmowane w przyszłości), które są w jakikolwiek sposób związane ze wspomnianymi umowami, kontraktami itp., do których mają zastosowanie niniejsze OWS, oraz że podejmą odpowiednie działania zapobiegające wystąpieniu takich sytuacji u podwykonawców, pełnomocników lub jakichkolwiek innych podmiotów, które podlegają kontroli lub decydującemu wpływowi Kupującego.
 2. Ponadto Kupujący zobowiązuje się, że przez cały czas trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu będzie stosować odpowiednie działania w celu zapewnienia przestrzegania niżej wymienionych zasad przez jego podwykonawców, pełnomocników i inne podmioty podlegające jego kontroli lub decydującemu wpływowi:
  • Kupujący zakaże stosowania niżej wymienionych praktyk w każdym czasie i w jakiejkolwiek formie w stosunku do funkcjonariuszy publicznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym, partii politycznych, urzędników partyjnych lub kandydatów na stanowiska polityczne, dyrektorów, urzędników lub pracowników, bez względu na to, czy praktyki te będą stosowane bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem osób trzecich:
  1. Łapownictwo;
  2. Wymuszenie lub podżeganie do przestępstwa;
  3. Płatna protekcja;
  4. Pranie pieniędzy pochodzących z wyżej wymienionych praktyk.
  • W odniesieniu do innych podmiotów pozostających pod kontrolą lub decydującym wpływem Kupującego albo podlegających mu, w szczególności pełnomocników, konsultantów biznesowych, przedstawicieli handlowych, agentów celnych, doradców, podwykonawców, franczyzobiorców, pełnomocników sądowych lub podobnych pośredników, którzy działają w imieniu Kupującego w związku z wprowadzaniem produktów do obrotu lub ich sprzedażą, negocjowaniem umów, uzyskaniem pozwoleń, licencji lub innych zezwoleń albo w związku z jakimkolwiek działaniem, które przynosi korzyść Kupującemu, lub są podwykonawcami w łańcuchu dostaw, Kupujący musi poinstruować takie podmioty, aby nie uczestniczyły w żadnych działaniach korupcyjnych i nie tolerowały takich działań, Kupujący nie może ich wykorzystywać w celu popełnienia czynów korupcyjnych, może z nimi współpracować tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do normalnego prowadzenia działalności, oraz nie może płacić im wynagrodzeń większych niż wynagrodzenie stosowne do świadczonych usług.
 3. Jeżeli na podstawie przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami umowy audytu ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej Kupującego lub w inny sposób Sprzedający przedstawi dowody, że Kupujący dopuścił się istotnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień punktów 2.1 i 2.2 powyżej, powiadomi Kupującego i wezwie go do podjęcia odpowiednich działań naprawczych w rozsądnym terminie oraz poinformowania o wykonaniu tych działań. Jeżeli działania naprawcze nie zostaną podjęte lub nie zostanie przedstawione należyte uzasadnienie, Sprzedający może według własnego uznania zawiesić wykonywanie umowy lub wypowiedzieć ją, przy czym wszystkie należności na dzień zawieszenia wykonywania umowy lub jej wypowiedzenia będą wymagalne w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.
 4. Właściwy organ, tzn. sąd polubowny lub inny organ rozstrzygający zgodnie z przepisami prawa spory, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych OWS, jest uprawniony do określenia skutków umownych każdego domniemanego naruszenia obowiązków określonych w niniejszej klauzuli.


20.- SIŁA WYŻSZA

 1. Za siłę wyższą (zwaną dalej „siłą wyższą”) uznaje się wszelkie okoliczności znajdujące się poza kontrolą Sprzedającego, które uniemożliwiają czasowo lub trwale wykonanie wszystkich bądź niektórych zobowiązań Sprzedającego wobec Kupującego, niezależnie od tego, czy okoliczności te były do przewidzenia w momencie złożenia zamówienia, zawarcia umowy, kontraktu itd. Do takich okoliczności zalicza się w szczególności: działania podjęte przez organy państwa, cofnięcie lub anulowanie pozwoleń albo niewyrażenie zgody na ich wydanie, zamknięcie firmy, przymusowe całkowite lub częściowe zamknięcie firmy, wojna lub groźba wojny, pożar, problemy z transportem, wypadki, zamieszki robotnicze, brak personelu, zajęcie towarów, niedostarczanie próbek czasowe lub trwałe, nieświadczenie usług przez osoby trzecie, niezależnie od przyczyn, wady lub awarie materiałów, maszyn, systemów lub oprogramowania i sprzętu, brak materiałów, z których wytwarza się Produkty.
 2. Jeżeli Sprzedający nie może wykonać swoich zobowiązań umownych w całości lub w części z powodu siły wyższej, wykonanie zobowiązania lub zobowiązań zostanie zawieszone tak długo, jak będzie to konieczne w danych okolicznościach, przy czym Sprzedający nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedający powiadomi Kupującego możliwie jak najszybciej, podając przyczynę i przewidywany czas trwania okoliczności.
 4. Jeżeli skutki działania siły wyższej trwają przez czas dłuższy niż trzy (3) miesiące, a Sprzedający nie może zrealizować dostawy Produktu, może on według własnego uznania przedłużyć termin dostawy o czas trwania siły wyższej lub wypowiedzieć Umowę oraz zażądać zapłaty za zrealizowane dostawy częściowe bez obowiązku zapłaty Kupującemu jakiegokolwiek odszkodowania lub rekompensaty.


21.- POWIADOMIENIA

Wszelkie powiadomienia związane z niniejszą umową będą dokonywane w formie pisemnej w języku hiszpańskim, w którym umowa została sporządzona, i uznaje się je za doręczone w terminie dwudziestu czterech (24) godzin od nadania pocztą poleconą na adres siedziby Stron.


22.- PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

 1. Strony będą starać się rozwiązywać spory, które wynikają z niniejszych OWS w sposób bezpośredni lub pośredni, na drodze polubownych negocjacji i w dobrej wierze.
 2. Jeżeli Strony nie będą w stanie osiągnąć polubownej ugody zgodnie z postanowieniami poprzedniego punktu, wszelkie spory, w tym te dotyczące zawarcia, obowiązywania lub wypowiedzenia umów podlegających niniejszym OWS, będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego, przy czym Sprzedający ma prawo do wszczęcia dowolnego postępowania sądowego w jakimkolwiek innym sądzie.
 3. Niniejsze OWS, ich interpretacja oraz zobowiązania umowne i pozaumowne wynikające z OWS lub z nimi związane będą interpretowane zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się siedziba Sprzedającego.