Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Genel satış koşullarımızı indir

1.- TANIMLAR

İşbu Genel Satış Koşulları (bundan sonra “GSK” olarak anılacaktır) belgesinde yer alan terimlerin anlamı aşağıda belirtilmiştir:
 • “Satıcı”: teklifte veya başka bir dokümanda sözü edilen, işbu GSK’nın uygulanacağı, Velatia’ya ait olan herhangi bir şirket.
 • “Alıcı”: Satıcının sözleşme yaptığı veya “Ürün” sattığı herhangi bir gerçek veya tüzel kişi;
 • “Ürün(ler)”: işbu GSK belgesinde tanımlandığı gibi sözleşme konusu olan ya da Satıcı tarafından teyit edilen siparişe konu olan ürünler veya bu ürünlerin bir kısmı.
 • “Teslim”: Satıcının Tesislerinde Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim (FCA) (Incoterms 2010) koşullarına göre tedarik edilen malın tamamlanması ve ürünlerin kullanıma hazır edilmesi.


2.- GENEL

 1. Tersine hüküm bulunmadıkça Satıcı tarafından gerçekleştirilen tüm Ürün satışları işbu GSK hükümlerine tabidir. Satıcı tarafından yazılı olarak ve açıkça ifade edilerek kabul edilmemiş başka hiçbir koşul ya da anlaşma geçerli değildir ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır.
 2. Herhangi bir sipariş verilmesi, anlaşma ya da sözleşme, vb akdedilmesi Alıcının kendi genel satın alma koşullarını ve/veya diğer bir hükmü reddetmesi ve işbu GSK hükümlerini kabul etmesi anlamına gelecektir.
 3. Tüm siparişler yazılı olarak verilecek ve Satıcının açık onayına tabi olacaktır.
 4. İşbu GSK Alıcının Satıcının yaptığı teklifle birlikte bu GSK belgesini aldığı andan itibaren tebliğ edilmiş kabul edilecektir. Aynı şekilde eğer Alıcı daha önceden Satıcıyla olan ticari ilişkisi sırasında bu koşulları almışsa yine bildirilmiş kabul edilecek bu durumda Alıcı sipariş verme işlemini yaptığında bu koşulları tüm hukuki sonuçlarıyla kabul etmiş sayılacaktır.
 5. Bu GSK’ya yapılan tadilatlar, değişiklikler veya eklemeler geçerli olabilmek için her iki tarafın yazılı olarak kabul etmelerini gerektirir.
 6. Yetkili bir mahkeme kararıyla işbu GSK’nın herhangi bir hükmünün iptal edilmesi durumunda GSK’nın diğer hükümleri bu karardan etkilenmeyecek GSK yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu durumda taraflar görüşmeler yaparak iptal edilen hükmün yerine geçecek ve içeriği ve amacı iptal edilene benzer alternatif bir hüküm metni üzerinde anlaşmaya çalışacaklardır.


3.- TESLİM TARİHİ

 1. Satıcı ürünlerin teslimini belirlenen tarihte yapmak için gerekli çabayı gösterecektir. Ancak teslim tarihi tahmini niteliktedir ve bağlayıcı değildir, Satıcı teslim tarihine uymayı hiçbir durumda garanti etmemektedir.
 2. Satıcının her iki tarafın da menfaatini dikkate alarak makul olarak kabul edilebilecek bir kabul yapamaması durumu haricinde Satıcı, Alıcı tarafından kısmi kabulü yapılan kısmi teslimatlar yapabilir, ve teslimatları kısmi olarak faturalandırabilir.
 3. Siparişin konusu olan ve doğrudan Satıcıya atfolunabilen ekipman ve materyalin teslimatında bir gecikme olması durumunda, Alıcı önceden Satıcı ile üzerinde anlaşılmış bulunan cezayı uygulayacaktır, bahis konusu ceza gecikme nedeniyle uygulanması mümkün olan tek tazmin aksiyonu olacak ve hiçbir durumda gecikmeye konu olan Ürünün toplam değerini aşmayacaktır.
 4. Satıcının gecikmesinde kötü niyet veya ağır ihmal olmadığı sürece, Alıcı Ürünlerin teslimatını reddedemez, özellikle ödeme olmak üzere yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini askıya alamaz, sözleşmenin feshini öne süremez.


4.- MÜLKİYET HAKKININ VE RİSKLERİN DEVRİ

 1. Sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça teslim koşulları Satıcının Tesislerinde Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim (FCA) (Incoterms 2010) olacaktır.
 2. Alıcı, Satıcının siparişi onaylamasının sonra on (10) gün içinde taşıyıcının adını bildirecektir. Satıcı ise, teslim tarihi dahilinde, Alıcı tarafından bildirilen nakliye aracına yüklendikten sonra, Ürünlerin Tesislerinde hazır olduğunu Alıcıya bildirecektir. Alıcının belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde risk Ürünün Satıcı tarafından yüklenmeye hazır olduğu günden itibaren Alıcıya geçer ve Satıcı Ürünleri masrafları ve sorumluluğu Alıcıya ait olmak üzere fatura bedeli üzerinden her hafta ya da zaman dilimi için %0.5 olmak üzere hesaplayarak depolama hakkını haiz olacak, ürünlerin bedelinin ödeme vadesi gelmiş sayılacaktır. Ürün bedelinin vadesi gelmiş kabul edilen tarihten itibaren bir (1) ay geçmiş olmasına rağmen ödenmemiş olması halinde Satıcı maruz kalmış olabileceği muhtemel masrafları ve kayıpları karşılamak amacıyla Alıcıya bildirim yapmasına gerek kalmaksızın Ürünün sahibi olacaktır, bu durum Alıcının ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.
 3. Ürünlerin mülkiyet hakkı Satıcıya ait olacak, Alıcı anlaşılan toplam bedelin tamamını ödeyinceye kadar Satıcının mülkiyet hakkı devam edecektir. Eğer Alıcı iflasını istemişse veya bir başka şirket bünyesine dâhil olmuşsa söz konusu Ürünleri aktifler hanesine yazdırmaktan imtina edecek ve Alıcıyı derhal durumdan haberdar edecektir.
 4. Alıcı her kime karşı olursa olsun ve hangi durumda olursa olsun bu mülkiyet hakkının saklı olduğunu ilan edecektir. Alıcı bu durumlarda ürünleri tüm kararlılığıyla ve özenle korumak ve kendi imkânları çerçevesinde her türlü riske karşı güven altında tutacaktır.
 5. Sonuç itibariyle Alıcı miktarı ne olursa olsun ürün bedelinin tamamının ya da bir kısmının ödemesini tamamen gerçekleştirmeden söz konusu Ürünü satışa sunmaktan, başkasına devretmekten ya da ipoteğe karşılık teminat olarak göstermekten imtina edecektir. Alıcının Ürünleri satışını yapması durumunda Ürün başka Ürünlerle birleştirilerek satılmış bile olsa Satıcı yeni alıcıdan ürün bedelinin ödenmesini talep edebilecektir.


5.- FİYAT

 1. Tüm fiyatlar net fiyatlar olup bilahare faturada tekabül eden oranlarla yansıtılacak olan vergi, KDV, resim veya harç içermemektedir. Alıcı ile Satıcı arasında tersine bir mutabakat bulunmadığı sürece fiyatlar ambalaj, boşaltma ve nakliyat, sigorta ve Alıcı hesabına ödenmesi gereken gümrük masraflarını içermemektedir, zikredilen masraflar gerektiğinde satış fiyatına ilave edilecektir.
 2. Genel kural olarak bir siparişle ilgili önceden teklif edilmiş fiyatlar var ise teklif edilen fiyatlar bir (1) hafta süreyle geçerli olacak ve bu süre zarfında teklifte belirtilen ödeme koşulları sabit sayılacaktır.
 3. Satıcı tarafından Alıcıya fiyat teklifi yapıldığı tarihten sonra sipariş edilen Ürünlerin yapımında kullanılan malzemelerde veya maliyetlerde değişiklik olması durumunda Satıcı Alıcıya önceden bildirmek şartıyla söz konusu değişiklikleri fiyata yansıtabilecektir. Bu durumda Alıcı fiyat değişikliği bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde, Satıcının Ürünlerin üretilmesine başlamış olması durumu haricinde, siparişi iptal edebilecek, bu iptal taraflardan hiçbirine herhangi bir yükümlülük getirmeyecektir. Alıcının yukarıda belirtilen yedi (7) günlük süre zarfında fiyat artışını reddetmemesi halinde yeni fiyat her iki tarafça tüm hukuki sonuçlarıyla kabul edilmiş sayılacaktır.


6.- ÖDEME KOŞULLARI

 1. Ödeme koşulları ticari işlemlerde ödeme yapılmamasına karşı mücadele tedbirlerini düzenleyen 29 Aralık tarihli 3/2004 sayılı kanun uyarınca olacaktır, her halükarda bu kanunda ortaya konan azami süreler aşılmayacaktır.
 2. Tersine yazılı mutabakat olmadığı müddetçe işleme alınan tüm siparişlerin bedeli peşin olarak veya Satıcının kabul edeceği ve onaylayacağı gayri kabili rücu akreditif aracılığıyla ödenecektir.
 3. Satıcı tarafından hazırlanan faturalar Alıcı tarafından teslim alınış tarihini takip eden yedi (7) gün içerisinde haklı gerekçelerle yazılı olarak itiraz edilmediği müddetçe onaylanmış ve geçerli sayılacaktır.
 4. Kısmi teslimat söz konusu olan durumlarda Satıcı her bir kısmi teslimat için fatura hazırlama ve faturanın ödenmesini talep etme hakkına sahip olacak Alıcı ise işbu GSK sözleşmesine uygun olarak bahis konusu ödemeleri gerçekleştirmekle yükümlü olacaktır.
 5. Ödeme günü Satıcının ödemeyi gerçekten teslim aldığı tarih olacaktır.
 6. Borçlanılan miktarın belirlenen ödeme tarihinde ödenmemesi halinde Alıcı Satıcıya 29 Aralık tarihli 3/2004 sayılı kanun hükümleri gereği belirlenmiş olan, ödeme tarihi ile Satıcının ödemenin tamamını tahsil ettiği tarih arasında geçen süredeki gecikme faizini ödeyecektir. Bu ödeme borçlu olunan bedeli tahsil etmek amacıyla Satıcının maruz kalmış olabileceği yargı ve yargı dışı masrafları tahsil etme hakkı da dâhil olmak üzere Satıcının sahip olduğu yasal haklarını ortadan kaldırmaz. Bu faizlerin ödenmesi, Alıcının, ödemenin geri kalanını mutabık kalınan koşullara göre yapması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 7. Ödemenin belirlenen ödeme tarihinde yapılması temel şarttır. Alıcının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi, zamanında yerine getirmemesi ya da eksik olarak yerine getirmesi hallerinde Satıcı Anlaşmadan doğan yükümlülük veya taahhütlerini Alıcı yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar askıya alma veya Anlaşmayı feshetme hakkını haiz olacaktır. Bu durum Satıcının Anlaşma hükümlerine uyulmaması, geç ya da eksik uyulması nedeniyle maruz kaldığı zarar ve kayıpları tahsil etme hakkını ortadan kaldırmayacaktır.


7.- FESİH

 1. Alıcının yükümlülüklerini ya da bazı yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda veya yerine getirebileceği konusunda ciddi ve haklı tereddütler oluşması durumunda Satıcı anlaşmaları Alıcıya yazılı olarak bildirmek suretiyle feshetme ve sona erdirme hakkını haiz olacaktır. Aynı şekilde Ürünlerini geri alma hakkını da haiz olacak, bu durum Satıcının yasal ve diğer masrafları da dahil olmak üzere tüm zarar ve kayıplarının tazminini ve Alıcının Satıcıya olan vadesi gelmemiş olanların da vadesi gelmiş kabul edilerek tüm borçlarının tahsilini talep etme hakkı da dahil olmak üzere Satıcının diğer haklarını ortadan kaldırmayacaktır.
 2. Alıcı o ana kadar vadesi gelmemiş borçları da dahil olmak üzere tüm borçlarını ve Satıcının maruz kalmış olabileceği tüm zarar ve kayıpları Satıcıya tamamen ödemeden Anlaşmayı feshetme ve sona erdirme hakkını haiz olmayacaktır.


8.- GÖZLE GÖRÜLÜR HATA VE EKSİKLİKLER

 1. Ürünlerin teslim edilmesinden, yani Satıcının Ürünleri Alıcı tarafından sağlanan nakliye aracına yüklemesinden sonraki kırk sekiz (48) saat içinde, Alıcı Satıcıya gözle görülür kusurların varlığını bildirecektir.
 2. Gözle görülür hata ve eksiklikler kavramıyla Alıcının ürünü teslim aldığında gözle yapılacak bir muayene ya da minimum seviyede bir kontrol aracılıyla tespit edilebilecek Ürün parça veya adet sayısındaki eksiklikler veya Ürünün durumu ve kalitesindeki hatalar kastedilmektedir.
 3. Yukarıda zikredilen itiraz süresi içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmamış ise Ürün mükemmel durumda ve koşullarda teslim edilmiş sayılacaktır.  


9.- GARANTİLER

 1. Satıcı tedarik ettiği tüm Ürünleri, bunların Alıcının sağladığı nakliye aracına yüklenmiş ve hazır olduğunun bildirildiği tarihten itibaren hesaplanacak on iki (12) aylık süreyle garanti eder. Bir arıza ya da hatanın garanti kapsamına alınabilmesi için tespit edildiği ya da tespit edilmesi gereken andan itibaren yazılı olarak kırk sekiz (48) saatlik bir süre içerisinde Satıcıya bildirilmesi gerekir. Aynı zamanda Alıcı hata veya kusurun münhasıran Satıcının hatası veya özen eksikliğinin doğrudan sonucu olarak ortaya çıktığını kanıtlamak durumunda olacaktır.
 2. Söz konusu garanti, sadece ve münhasıran, malzeme ya da fabrikasyon hatası nedeniyle kusurlu olduğu kabul edilen Ürünün makul bir süre içerisinde tamir edilmesini veya değiştirilmesini (Satıcı karar verecektir) kapsamaktadır. Tamir kavramından kusurlu ürünün Satıcının fabrikasına gönderilmesinden kaynaklanan söküm, ambalaj, yükleme, nakliye, gümrük, vergi ve resim, vs masraflar Alıcıya ait olmak üzere Satıcının fabrikasında gerçekleştirilecek tamirler anlaşılacaktır. Alıcı değiştirilen veya tamir edilen Ürünleri kabul etmeyi taahhüt eder ve Satıcı değiştirilen veya tamir edilen ürünlerin teslimindeki gecikmeler ve ürünün başlangıçtaki tedarikinden kaynaklanan herhangi bir zarar ve kayıp nedeniyle tedarik edilen Ürünün değerinden fazla bir miktar için Alıcı tarafından öne sürülecek tazmin talebinden sorumlu olmayacaktır.
 3. Kusurlu bir ürünün tamiri veya değiştirilmesi tedarik edilmiş olan Ürünlerin garanti süresinin başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik doğurmayacaktır. Tamir edilmiş ya da değiştirilmiş olan ürünlerin garanti süresi tamir edildiği ya da değiştirildiği tarihten itibaren işbu GSK’nda öngörülmüş garanti sürelerinin dolmasına kalan süre kadar olacaktır.
 4. Yukarıda belirtilen garanti hükmüne istisnai durum olarak Alıcıya teslim edilen ürünler Satıcı tarafından imal edilmemiş olması durumunda Alıcı imalatçı firmanın Satıcıya verdiği garantinin aynısını talep etme hakkını haiz olacaktır, ancak bunun geçerli olabilmesi için ürünün kullanımı Satıcı tarafından verilmesi mümkün olmayan üçüncü kişilere ait sınaî veya fikri mülkiyet haklarını veya patentini hiçbir biçimde ihlal etmemelidir.
 5. İşbu garanti hükmü aşağıdaki durumlardaki hasarı, kusuru vb kapsamayacaktır:
  1. Normal aşınma sonucu parça tamiri ve değişimi, paslanma ve/veya korozyon gibi nedenlerle oluşan estetik hasarlar.
  2. Satıcı hizmet ağı dışındaki bir şahıs tarafından Ürünlerde yapılmış tamirler, değişiklikler ve tadilatlar.
  3. Uygunsuz kullanım, parça değiştirme, tamir, değişiklik, bakım ya da tadilat ya da Satıcı tarafından belirtilmiş olan bakım talimatlarına uygun bakım eksikliği. Bu konuda, Satıcı gerekli işlemlerin uygun biçimde yapılması için Alıcıya kullanım kılavuzu da dâhil olmak üzere gerekli bilgi ve dokümantasyonu verecektir.
  4. Satıcı tarafından belirtilmiş dönemlerde ya da tavsiye edilen ürünlerle yağlama, kullanım veya temizlik yapılmaması.
  5. Yanlış veya ihmalkar kullanım, ürünün amacı dışında kullanılması, hatalı montaj, elektrik akımında meydana gelen değişimler (voltaj, frekans, ...), Satıcının onayı alınmaksızın yapılan değişiklikler, Ürünün teknik talimatlarına uyulmaksızın gerçekleştirilen kurulumlar ve değişiklikler ve genel olarak Satıcıya atfedilemeyecek sebepler.


10.- SORUMLULUK

 1. Satıcının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi veya getirmemesinden dolayı ortaya çıkan talepler için Satıcının sorumluluğu, toplamda zararı veya hasarı ortaya çıkartan kusurlu Ürünün fiyatını aşamaz ve her halükarda, tedariğin sonucu olarak ortaya çıkabilecek olan, örnek olarak ancak sınırlayıcı olmayacak şekilde verilen, üretim kaybı, kâr kaybı, duruş nedeniyle ortaya çıkan maliyet gibi dolaylı zararları içermez.
 2. Bu klozda bulunan sorumluluk sınırlaması, bununla çelişen, herhangi başka bir sözleşme dokümanında bulunan herhangi bir içeriğe, böyle bir hüküm Satıcının sorumluluğunu daha büyük bir ölçüde sınırlamadığı sürece, üstün kabul edilir.


11.- FİKRİ MÜLKİYET

 1. Satıcı markası, ürün teklifi ya da tedariki ile birlikte verilen elemanlar, planlar, teknik çizimler, yazılımlar gibi (bundan sonra “Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ” olarak anılacaktır) veriler ve bilgiler üzerindeki fikri ya da sınaî mülkiyet hakları tamamen Satıcıya aittir ve Alıcı tarafından Satıcının önceden yazılı onayı alınmaksızın sipariş vermek amacıyla kullanılma amacı dışında başka bir amaçla kullanılması, kısmen ya da tamamen kopya edilmesi, üçüncü kişilere verilmesi veya kullandırılması kesinlikle yasaktır.
 2. Satıcı tarafından verilmiş veya hazırlanmış olan veri ve/veya dokümandan doğan veya bunlarla ilgili tüm Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Satıcıya ait olup aksi taraflarca kararlaştırılmadığı müddetçe Alıcıya aktarılan malzeme ve bilgi ile ilgili hiçbir lisans veya hak doğurmaz.
 3. Alıcı Satıcının önceden yazılı onayı olmaksızın Ürünlerdeki ticari isim veya markaları değiştiremez, tadilat yapamaz, kapatamaz veya kullanmazlık edemez.
 4. Alıcı Satıcıya haberdar olduğu ticari marka veya isimlerin veya diğer Fikri ve Sınaî Mülkiyet Haklarının ihlal edilmesi veya her türlü haksız rekabet faaliyetini bildirmekle yükümlüdür. Alıcı, mümkün mertebe, Satıcı tarafından tesis edilen hukuki işlemlerde Satıcıya yardımcı olmakla yükümlüdür.


12.- GİZLİLİK

 1. Alıcı, Satıcıdan (yazılı, sözlü, elektronik olarak veya başka şekillerde, doğrudan veya dolaylı olarak) aldığı dokümanları, verileri, teknik bilgileri ve her türlü diğer bilgileri (bundan sonra “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır) önceden Satıcının yazılı onayı olmaksızın üçüncü taraflara açıklamayacak, bu Gizli Bilgileri sadece işbu GSK’nda öngörülen amaçlar için kullanacaktır. Alıcı, Gizli Bilgileri yalnızca bu Gizli Bilgilere ihtiyacı olan ve gizlilik ilkelerine tabi olan çalışanlarının kullanımına sunacaktır.
 2. Taraflar, burada sayılmayan diğerleri de dahil olmak üzere, ilişkili işletmeler, sahipler, yöneticiler ve çalışanlar dahil olmak üzere, Gizli Bilgileri sağlayanın yazılı onayı olmaksızın, ticari sırları veya başka tür Gizli Bilgileri kullanamaz, başkalarına yayamaz, üçüncü tarafların kullanmasına ve yaymasına izin veremez, ve bu GSK’nda belirtilenler yükümlülükler dışında kalan herhangi bir amaç için işbu GSK’ndaki uygulamalarla ilgili bir beyan hazırlayamaz ve bilgi açıklaması yapamaz. Bu yükümlülük Ürünlerin teslim edilmesinden sonra beş (5) yıllık bir süre ile yürürlükte kalır.


13.- ALICININ TEKNİK ÇİZİMLERİ VE TASARIMLARI

 1. Alıcı tarafından Ürünlerin belirli bir tasarım, veriler ve imalat biçimi doğrultusunda üretilmesini talep etmesi halinde Satıcı bunu yazılı olarak kabul etmesi şartıyla belirtilen özelliklere uygun üretim yapacaktır. Diğer durumlarda Alıcının satışlarını etkileyebilecek düzeyde önemli değişiklikler olmaması ya da bu önemli değişikliklerin Alıcı ile yapılacak mutabakat sonucu yapılması şartıyla Satıcı ürünlerde her zaman değişiklik yapabilecektir. Bu durumda yapılan değişiklikler herhangi bir biçimde sözleşme ihlali sayılamayacak, Satıcı adına herhangi bir sorumluluk doğurmayacaktır.
 2. Alıcı tarafından ya da alıcı adına tedarik edilen bilgi ve/veya verilerdeki eksiklik, uyumsuzluk veya hatalardan kaynaklanan hatalı ürün yapımı veya üretimi nedeniyle Satıcı sözleşme ihlali suçlamasından sorumlu olmayacaktır.
 3. Satıcı tarafından yazılı olarak ve açık biçimde sorumluluk kabul edilmediği müddetçe Satıcı verilen bilgi/verileri incelemiş dahi olsa sorumluluk Alıcıya ait olacaktır.
 4. Alıcı tarafından tedarik edilen bilgi ve teknik özelliklere uygun Ürün imalatı nedeniyle ya da üçüncü kişilere ait fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ait patent, marka veya model ihlali nedeniyle meydana gelebilecek tüm maliyet, zarar ve kayıplar Alıcı tarafından Satıcıya tazmin edilecektir.


14.- TEKNİK BİLGİ VE DOKÜMANLAR

 1. Tedarik kapsamı ve özellikleri sipariş teyidinde belirtilecektir.
 2. Satıcı tarafından yazılı olarak açık biçimde kabul edildiği durumlar hariç kalmak üzere kataloglarda, broşürlerde, kullanma kılavuzlarında ve teknik dokümanlarda yer alan Satıcının Ürünleriyle ilgili ağırlıklar, ebatlar, kapasiteler, teknik özellikler, genel özellikler ve ayar değerleri fikir verici mahiyette olup bağlayıcı değildirler.
 3. Alıcının yazılı olarak kesin ve belirli ölçüler talep etmesi durumu hariç Satıcı tarafından belirtilen tüm ölçü ve ebatlar yaklaşık olarak anlaşılmalıdır. Belirtilen miktarlar tahmini değerler olup teslim edilen ürünlerin miktarında belirtilen miktarlara göre +/- %2 oranında bir değişiklik olabilir ve bu değişiklik fiyata yansıtılır.


15.- ALICI TARAFINDAN ÜRÜNÜN KULLANIMI

 1. Ürünlerin Satıcının belirttiği talimatlardan farklı ya da tahsis edildikleri amaç dışındaki başka bir amaç için kullanılması nedeniyle Satıcının maruz kalabileceği kayıp ve zararların tek sorumlusu Alıcı olacak ve bu zarar ve kayıpları tazmin etmeyi taahhüt edecektir.
 2. Alıcı Satıcıya aşağıdaki hususlarda garanti verecektir:
  1. Ürünler ve ürünlere tatbik edilecek uygulamalarla ilgili tüm yasal şartlara ve gerekliliklere, kamu kuruluşları ruhsat ve onaylarına uymak,
  2. Ürünler kontrolü ve hâkimiyeti altında bulunduğu sürece yukarıda belirtilen gerekliliklere uymak,
  3. ürünü satın alan diğer alıcılarında bu yasal gerekliliklere uymasını sağlamak, ve
  4. bu yasal gerekliliklere uyulmaması nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir sorumluluk ya da sonuç nedeniyle Satıcıyı tazmin etmek.


16.- DEVİR VE ALT SÖZLEŞME

 1. Satıcı Ürünlerin kısmen ya da tamamen imalatı için üçüncü kişilerle alt sözleşme yapma yetkisini haiz olacak ya da hak ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen devredebilecek hatta yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için üçüncü bir kişiyi vekâleten atayabilecektir.
 2. Alıcı sözleşme ya da sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Satıcının yazılı onayı olmadıkça üçüncü kişilere devredemeyecektir.


17.- ÖDEME GÜÇLÜĞÜ

 1. Alıcının iflasını talep etmesi, ödeme güçlüğüne düşmesi, feshi, tasfiyesi, aktiflerinin kısmen ya da tamamen devredilmesi durumlarında Satıcı yazılı tebligatta bulunarak Alıcı ile yaptığı anlaşmaları fesih etme ve sona erdirme cihetine gidebilecek, bu durum Satıcının sahip olduğu maruz kalınan tüm zarar ve kayıpların tazminini ve vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere Alıcı tarafından Satıcıya borçlanılan tüm tutarların ödenmesini talep etmek gibi diğer haklarını ortadan kaldırmaz.
 2. Eğer alıcı önceki madde 1’de sözü edilen durumların herhangi birine düşmüşse bahis konusu ürünleri aktifler hanesine yazdırmaktan imtina edecek ve Alıcıyı derhal durumdan haberdar edecektir.


18.- İHRACAT SINIRLAMASI

 1. Satıcı tarafından tedarik edilen Ürünlerin bazıları ihracat kontrol düzenlemelerine tabi ise Alıcı söz konusu ürünleri Satıcının önceden yazılı onayı olmaksızın doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç etmekten imtina edecektir.
 2. Bununla ilgili olarak, Alıcı Satıcının Ürününü bir ABD ve/veya Kanada firmasına satış yapacağını ya da müşterisinin söz konusu ürünü adı geçen ülkelere sokma ihtimali olduğunu Satıcıya bildirmeyi taahhüt edecektir.
 3. Alıcı Satıcıyı Ürünlere uygulanabilecek olan ihraç kontrolü düzenlemelerinin uygulanmasında herhangi bir eksiklikten dolayı ortaya çıkan veya eksiklikle ilgili herhangi bir tazmin talebi, kayıp, maliyet ve/veya hasar ve zararlarla ilgili sorumluluktan tazmin ve ibra edecektir.


19.- YOLSUZLUKLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

 1. Alıcı, mutabakatların, sözleşmelerin, vb, akdedilmesi tarihinde, ne kendisi, ne de yöneticileri ve çalışanları, işbu GSK’nın uygulaması olan söz konusu mutabakatlar, sözleşmeler vb ile ilgili olarak herhangi bir ekonomik veya başka bir çeşit haksız avantaj önermediğini, vadetmediğini, vermediğini, yetki vermediğini, talep etmediğini ve kabul etmediğini (veya gelecekte bunları yapacağını ima etmediğini) ve alt yüklenicilerinin, temsilcilerinin veya kontrol veya nüfuzu altında olan herhangi başka bir üçüncü tarafların bunları yapmasını önlemek amacıyla makul önlemleri alacağı konusunda yükümlülük altında olacaktır.
 2. Aynı şekilde, Alıcı, her zaman, sözleşme ile ilgili olarak, yürürlük süresince ve sonrasında, alt yüklenicilerinin, temsilcilerinin veya kontrol veya nüfuzu altında olan herhangi başka bir üçüncü tarafların aşağıda belirtilen konularda makul önlemleri alır:
  • Alıcı, aşağıda belirtilen uygulamaları tüm zamanlarda ve herhangi bir şekilde, uluslararası, ulusal ve yerel seviyede kamu çalışanları, siyasi partiler, parti çalışanları, ve siyasi bir görev adayları, ve yöneticiler ve çalışanlarla ilgili olarak, doğrudan veya dolaylı olarak, üçüncü taraflar aracılığıyla olması durumu dahil olarak, yasaklayacaktır:
  1. Rüşvet;
  2. Suça zorlama veya teşvik;
  3. Nüfuz ticareti;
  4. Ürünü yukarıda sözü edilen uygulamalardan aklamak.
  • Alıcı adına ticarileştirme veya satış, sözleşme görüşmeleri yapmak, lisans, izin ve diğer yetkilendirmeleri almak veya Alıcının fayda gördüğü herhangi bir diğer işleri yapan temsilcileri, iş geliştirme danışmanları, satış temsilcileri, gümrük temsilcileri, genel danışmanlar, alt yükleniciler, imtiyaz sahipleri, avukatlar veya benzer aracıları, veya tedarik zincirindeki alt yüklenicileri içerecek şekilde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kontrol veya nüfuz altında olan üçüncü taraflarla ilgili olarak, Alıcı, herhangi bir yolsuzluk eylemine karışmamaları ve buna tolerans göstermemeleri konusunda talimat vermelidir; herhangi bir yolsuzluk faaliyetini ifa etmek için bunları kullanmamak; Alıcının sadece normal iş geliştirmesini yapmak için gerekli olduğu kadar kullanmak; yasal olarak sundukları hizmet için uygun olandan daha fazla ücret ödememek.
 3. Satıcı, sözleşmede verilen Alıcının muhasebe defterleri ve mali kayıtlarını denetleme hakkı sonucunda veya başka şekilde, Alıcının yukarıdaki 2.1 ve 2.2 bölümlerine maddi veya tekraren uygun olmayan işlemler tespit etmesi durumunda, bu durumu Alıcıya bildirecek ve makul bir süre içinde gerekli düzeltici faaliyetleri ifa etmesini ve bu faaliyetleri kendisine bildirmesini talep edecektir. Eğer gerekli düzeltici faaliyetler ifa edilmezse, veya durumun buna uygun olması halinde, etkin bir savunma yapmazsa, Satıcı, sözleşmeyi askıya alabilir veya feshedebilir, sözleşmenin askıya alınması veya feshedilmesi anında sözleşmeye dayanılarak var olan tüm tutarlar yürürlükte bulunan kanunların izin verdiği ölçüde hala ödenmesi gerekli olacaktır.
 4. İşbu GSK’ndan doğrudan veya dolaylı olarak anlaşılabilecek anlaşmazlıkların çözümü hükümlerine göre saptanan, tahkim heyetli veya başka bir anlaşmazlık çözümü kurumu olabilecek herhangi bir kurum, işbu klozda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması iddiasının sözleşmeden kaynaklanan sonuçlarını belirlemeye yetkili olacaktır.


20.- MÜCBİR SEBEPLER

 1. Mücbir sebep (bundan sonra “Mücbir Sebepler” olarak anılacaktır) kavramından Satıcının Alıcıya karşı olan yükümlülüklerinin tamamını ya da bir kısmını yerine getirmesini geçici veya sürekli olarak engelleyen herhangi bir durum anlaşılmaktadır. Sipariş, anlaşma, sözleşme, vb kararı alındığında öngörülememiş olabilecek olan bu durumlardan bazıları: hükümet tedbirleri, izinlerin reddedilmesi, kaldırılması veya iptal edilmesi, firmanın kapatılması, kısmen ya da tamamen firmanın mecburi kapanması, savaş veya savaş tehdidi, yangın, nakliye problemleri, kaza, işyerinde karışıklık, personel eksikliği, haciz, ambargo, numunelerin geçici veya sürekli olarak teslim edilmemesi, sebebine bakılmaksızın üçüncü kişilerce verilen hizmetlerin durması, hatalı ve/veya arızalı malzeme, makine, sistem ve/veya yazılım ve donanım, Ürünlerin imalinde kullanılan malzeme eksikliği veya yokluğu.
 2. Satıcının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini Mücbir Sebeplerden kaynaklanan nedenlerle tamamen veya kısmen yerine getirmesinin engellenmesi durumunda, bu durumdan etkilenen yükümlülük veya yükümlülükler Satıcı açısından herhangi bir sorumluluk doğurmaksızın şartların gerektirdiği makul bir süre boyunca askıya alınacaktır.
 3. Bir Mücbir Sebebin ortaya çıkması durumunda, Satıcı Alıcıya olabilecek en kısa sürede bu sebebi ve sürmesi muhtemel süreyi bildirecektir.
 4. Eğer Mücbir Sebebin etkileri üç (3) ayı aşan bir süre devam ederse ve Satıcı Ürünün teslimini gerçekleştiremezse, Satıcı serbest iradesiyle mücbir sebep süresi kadar teslim tarihini erteleyebilir veya Anlaşmayı feshederek daha önce gerçekleştirilmiş olan kısmi teslimatın ödemesini talep edebilir. Bu durumda Satıcı Alıcıya herhangi bir hasar ya da tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.


21.- TEBLİGATLAR

İşbu sözleşmeyle ilgili her türlü bildirim yazılı olarak sözleşmenin resmi dili olan İspanyolca olarak yapılacak ve tarafların şirket adreslerine taahhütlü postayla gönderilmesini takip eden yirmi dört (24) saat sona erdiğinde hukuken geçerli sayılacaktır.


22.- YASAL MEVZUAT VE YARGI YETKİSİ

 1. İşbu GSK’ndan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar taraflarca adil bir şekilde ve iyi niyet çerçevesinde çözülmeye çalışılır.
 2. Eğer tarafların önceki paragrafta belirtilen şekilde dostane bir mutabakata varmaları mümkün olmazsa, işbu GSK’nın içerdiği mutabakatların mevcudiyeti, geçerliliği veya sonlandırılması ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar münhasıran Satıcının Mahkemelerinin yargılama yetkisine bırakılır ancak bu durumda Satıcının herhangi bir konuyu herhangi bir başka yetkili yargı merciine götürmesi hakkı saklı kalır.
 3. İşbu GSK, bunun yorumlanması ve bunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan sözleşmesel olan veya olmayan yükümlülükler Satıcının şirket adresinin bulunduğu ülkenin mevzuatına göre yorumlanır.