Ormazabal’ın Genel Satış Koşullarını buradan indirin.

1. TANIMLAR

 1.  Genel Satış Koşullarındaki (kısaca GSK)     terimlerin anlamı aşağıda belirtilmiştir.
  • “Satıcı”: teklifte veya başka bir dokümanda sözü edilen,  GSK’nın uygulanacağı, Velatia’ya bağlı  herhangi bir şirket.
  • “Alıcı”: Satıcının sözleşme yaptığı veya “Ürün” sattığı herhangi  gerçek veya tüzel kişi.
  • “Ürün(ler)”:  GSK belgesinde tanımlandığı gibi sözleşme konusu olan ya da Satıcı tarafından teyit edilen siparişe konu olan ürünler veya bu ürünlerin bir kısmı.
  • “Teslimat”: Satıcının Tesislerinde, Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim (FCA) (Incoterms 2020) koşullarına göre tedarik edilen malın tamamlanması ve   hazır edilmesi.

2. GENEL

 1. Tersine bir hüküm bulunmadıkça Satıcı tarafından gerçekleştirilen tüm Ürün satışları işbu GSK hükümlerine tabidir. Satıcı tarafından yazılı olarak ve açıkça ifade edilerek kabul edilmemiş başka hiçbir koşul ya da anlaşma geçerli değildir ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır.
 2. Herhangi bir sipariş,  ya da sözleşmenin resmileşmesi durumunda, , Alıcının kendi genel satın alma koşullarını ve/veya diğer bir hükmü reddetmesi ve işbu GSK hükümlerini kabul etmesi anlamına gelecektir.
 3. Tüm siparişler yazılı olarak verilecek ve Satıcının açık onayına tabi olacaktır.
 4. Alıcının   bu GSK ile Satıcıdan fiyat  teklifi aldığı andan itibaren  bu GSK dokümanından  haberdar edildiği kabul edilecektir.  . Aynı şekilde eğer Alıcı daha önceden Satıcıyla olan ticari ilişkisi sırasında bu koşullardan haberdar ise  yine bildirilmiş kabul edilecek bu durumda Alıcı sipariş verme işlemini yaptığında bu koşulları tüm hukuki sonuçlarıyla kabul etmiş sayılacaktır.
 5. Yetkili bir mahkeme kararıyla işbu GSK’da  yer alan maddelerden herhangi birinin geçersiz ve hükümsüz  ilan edilmesi halinde,  GSK’nın diğer maddeleri  bu karardan etkilenmeyecektir. . Bu durumda taraflar, hükümsüz kılınan maddenin   yerine geçecek, içeriği ve amacı iptal edilene benzer alternatif bir hüküm metni üzerinde anlaşmaya çalışacaklardır.

3. TESLİM TARİHİ

 1. Satıcı ürünlerin teslimini belirlenen tarihte yapmak için gerekli çabayı gösterecektir. Ancak teslim tarihi tahmini niteliktedir ve bağlayıcı değildir, Satıcı teslim tarihine uymayı hiçbir durumda garanti etmemektedir.
 2. Alıcının her iki tarafın da menfaatini dikkate alarak makul  bir şekilde kısmi kabul yapamaması durumu haricinde Satıcı, Alıcı tarafından kısmi kabulü yapılan kısmi teslimatlar yapabilir, ve teslimatları kısmi olarak faturalandırabilir.
 3. Siparişin konusu olan ve doğrudan Satıcıya atfolunabilen ekipman ve malzemelerin  teslimatında bir gecikme olması durumunda, Alıcı önceden Satıcı ile üzerinde anlaşmış  olduğu cezayı uygulayacaktır, bahis konusu ceza sadece gecikme nedeniyle uygulanabilir   ve hiçbir durumda gecikmeye konu olan Ürünün toplam değerini aşmayacaktır.
 4. Satıcının gecikmesinde kötü niyet veya ağır ihmal olmadığı sürece, Alıcı Ürünlerin teslimatını reddedemez, özellikle ödeme olmak üzere yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini askıya alamaz, sözleşmenin feshini öne süremez.

4. MÜLKİYET HAKKININ DEVRİ VE RİSKLER

 1. Sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça teslim koşulları Satıcının Tesislerinde Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim (FCA) (Incoterms 2020) olacaktır.
 2. Alıcı, Satıcının siparişi onaylamasından itibaren  on (10) gün içinde nakliye firmasının  adını bildirecektir. Satıcı ise, teslim tarihi , Alıcı tarafından bildirilen nakliye aracına yüklenmeye hazır olduğunda , Ürünlerin Tesislerinde hazır olduğunu Alıcıya bildirecektir.
 3. Eğer, Ürünler üretildikten ve teslimata hazır hale geldikten sonra ,  Satıcıdan veya mücbir sebeplerden kaynaklanmayan  nedenlerle teslimat tarihi ertelenir  veya askıya alınırsa, Ürünlerin teslim edilmiş olması gereken zamandan itibaren, Alıcı ve Satıcının yazılı olarak akdetmiş olabilecekleri diğer şartları ortadan kaldırmayacak şekilde, aşağıdaki sonuçlar doğar:
   • Ürünlerin riski Alıcıya transfer olunur.
   • Ürünler için garanti süresi  başlayacaktır..
   • Ürünlerin bedelinin ödeme vadesi gelmiş sayılacak, Alıcı Satıcıya bu amaçla düzenlenen faturanın ödemesini yapmak zorunda olacaktır.
   • Hiçbir durumda Satıcı gecikme nedeniyle ceza ödemeyecek, gecikme nedeniyle gerçekleşen zararlardan sorumlu olmayacaktır.
   • Satıcı, masrafları ve sorumluluğu Alıcıya ait olmak üzere, her hafta veya bunun bir kısmı için  fatura bedelinin en az %0,5’ini tahsil ederek  ürünleri depolama hakkına sahip olacaktır..
   • Ürün bedelinin vadesi gelmiş kabul edilen tarihten itibaren bir (1) ay geçmiş olmasına rağmen ödenmemiş olması halinde Satıcı maruz kalmış olabileceği muhtemel masrafları ve kayıpları karşılamak amacıyla Alıcıya bildirim yapmasına gerek kalmaksızın depolanmış ancak Alıcı tarafından teslim alınmamış Ürünün sahibi olacaktır, bu durum Alıcının ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.
 1. Ürünlerin mülkiyet hakkı Satıcıya ait olacak, Alıcı anlaşılan toplam bedelin tamamını ödeyinceye kadar Satıcının mülkiyet hakkı devam edecektir. Eğer Alıcı iflas davası  veya benzeri bir  benzeri bir işlem başlatmışsa  söz konusu Ürünleri mal varlığına dahil etmekten kaçınacak ve  ve durumu Satıcı’ya  derhal bildirecektir. r.
 2. Alıcı, her kime karşı olursa olsun ve hangi durumda olursa olsun bu mülkiyetin muhafazasının varlığını bildirmekle yükümlüdür. . Alıcı, mülkiyetinde bulunan  Ürünleri tüm itina  ve özenle muhafaza etmekle yükümlü olacak ve olası risklere karşı malları sigortalayacaktır. .
 3. Bu nedenle  Alıcı, miktarı ne olursa olsun ürün bedelinin tamamının ya da bir kısmının ödemesini tamamen gerçekleştirmeden söz konusu Ürünü satışa sunmaktan, başkasına devretmekten ya da ipoteğe karşılık teminat olarak göstermekten imtina edecektir. Alıcının Ürünleri satışını yapması durumunda Ürün başka Ürünlerle birleştirilerek satılmış bile olsa Satıcı yeni alıcıdan ürün bedelinin ödenmesini talep edebilecektir.

5. FİYAT

 1. Tüm fiyatlar net olup,  her türlü vergi, KDV,  veya harçlar hariç olup, daha sonra ilgili oranlarda faturaya yansıtılacaktır. . Alıcı ile Satıcı arasında tersine bir mutabakat bulunmadığı sürece tedarik fiyatına ambalaj, nakliye (yükleme ve boşaltma dahil) , sigorta ve gümrük dahil değildir ve bu masraflar Alıcı’ya aittir, bu tür ek masraflar usulüne uygun olarak satış fiyatına eklenecektir. , zikredilen masraflar gerektiğinde satış fiyatına ilave edilecektir.
 2. Genel kural olarak bir siparişten  önce teklif edilmiş fiyatlar var ise teklif edilen fiyatlar bir (1) hafta süreyle geçerli olacak ve bu süre zarfında teklifte belirtilen sabit ödeme koşulları  sayılacaktır.
 3. Satıcı tarafından Alıcıya fiyat teklifi yapıldığı tarihten sonra sipariş edilen Ürünlerin üretiminde  kullanılan malzemelerde veya maliyetlerde değişiklik olması durumunda Satıcı Alıcıya önceden bildirmek şartıyla söz konusu değişiklikleri fiyata yansıtabilecektir. Bu durumda Alıcı fiyat değişikliği bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde, Satıcının Ürünlerin üretilmesine başlamış olması durumu haricinde, siparişi iptal edebilecek, bu iptal taraflardan hiçbirine herhangi bir yükümlülük getirmeyecektir. Alıcının yukarıda belirtilen yedi (7) günlük süre zarfında fiyat artışını reddetmemesi halinde yeni fiyat her iki tarafça tüm hukuki sonuçlarıyla kabul edilmiş sayılacaktır.

6. ÖDEME KOŞULLARI

 1. Ödeme koşulları ticari işlemlerde geç ödemeleri önlemenin yollarını  belirleyen 29 Aralık tarihli 3/2004 sayılı kanuna uygun olamalı, her halükarda bu kanunda belirtilen  azami sürelere uyulmalıdır.
 2. Aksi  yazılı olarak belirtilmedikçe  işleme alınan tüm siparişlerin bedeli peşin olarak veya Satıcının kabul edeceği ve onaylayacağı gayri kabili rücu akreditif aracılığıyla ödenecektir.
 3. Satıcı tarafından hazırlanan faturalar Alıcı tarafından teslim alınış tarihini takip eden yedi (7) gün içerisinde haklı gerekçelerle yazılı olarak itiraz edilmediği müddetçe onaylanmış ve geçerli sayılacaktır.
 4. Kısmi teslimat söz konusu olan durumlarda Satıcı her bir kısmi teslimat için fatura hazırlama ve faturanın ödenmesini talep etme hakkına sahip olacak Alıcı ise işbu GSK sözleşmesine uygun olarak bahis konusu ödemeleri gerçekleştirmekle yükümlü olacaktır.
 5. Ödeme günü Satıcının ödemeyi nakit olarak teslim aldığı tarih olacaktır.
 6. Borçlanılan miktarın belirlenen ödeme tarihinde ödenmemesi halinde Alıcı Satıcıya 29 Aralık tarihli 3/2004 sayılı kanun hükümleri gereği belirlenmiş olan, ödeme tarihi ile Satıcının ödemenin tamamını tahsil ettiği tarih arasında geçen süredeki gecikme faizini ödeyecektir. Bu ödeme borçlu olunan bedeli tahsil etmek amacıyla Satıcının maruz kalmış olabileceği yargı ve yargı dışı masrafları tahsil etme hakkı da dâhil olmak üzere Satıcının sahip olduğu yasal haklarını ortadan kaldırmaz. Bu faizlerin ödenmesi, Alıcının, ödemenin geri kalanını mutabık kalınan koşullara göre yapması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 7. Ödemenin belirlenen ödeme tarihinde yapılması temel şarttır. Alıcının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi, zamanında yerine getirmemesi ya da eksik olarak yerine getirmesi hallerinde Satıcı Anlaşmadan doğan yükümlülük veya taahhütlerini Alıcı yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar askıya alma veya Anlaşmayı feshetme hakkını haiz olacaktır. Bu durum Satıcının Anlaşma hükümlerine uyulmaması, geç ya da eksik uyulması nedeniyle maruz kaldığı zarar ve kayıpları tahsil etme hakkını ortadan kaldırmayacaktır.

7. FESİH

 1. Alıcının yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiğinde ya da bazı yükümlülüklerin  yerine getirilip getirilmeyeceği  konusunda ciddi ve haklı tereddütler oluşursa Satıcı anlaşmayı feshetme ve sona erdirme yetkisine sahiptir.. Aynı şekilde Ürünleri geri almaya  da yetkili  olacaktır, bu durum Satıcının yasal ve diğer masrafları da dahil olmak üzere tüm zarar ve kayıplarının tazminini ve Alıcının Satıcıya olan vadesi gelmemiş olanların da vadesi gelmiş kabul edilerek tüm borçlarının tahsilini talep etme hakkı da dahil olmak üzere Satıcının diğer haklarını ortadan kaldırmayacaktır.
 2. Alıcı, henüz  vadesi gelmemiş borçlar da dahil olmak üzere tüm borçlarını ve Satıcının uğradığı  tüm zararları  Satıcıya aödemedikçe Sözleşmeyi  feshetme  hakkına sahip  olmayacaktır.

8. GÖZLE GÖRÜLÜR HATA VE EKSİKLİKLER

 1. Ürünlerin teslim edilmesinden, yani Satıcının Ürünleri Alıcı tarafından sağlanan nakliye aracına yüklemesinden sonraki kırk sekiz (48) saat içinde, Alıcı Satıcıya gözle görülür kusurların varlığını bildirecektir.
 2. Gözle görülür hata ve eksiklikler  Alıcının ürünü teslim aldığında görsel olarak yapılacak bir inceleme ya da minimum seviyede bir kontrol yoluyla  tespit edilen, Ürünlerin parça veya adet sayısındaki eksiklikler veya Ürünün durumu ve kalitesindeki hatalar kastedilmektedir.
 3. Yukarıda belirtilen   süres içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmamış ise Ürün mükemmel durumda ve koşullarda teslim edilmiş sayılacaktır.

9. GARANTİLER

 1. Satıcı tedarik ettiği tüm Ürünleri,  Alıcının sağladığı nakliye aracına yüklendiği ve hazır olduğunu bildirildiği tarihten itibaren  on iki (12) ay süreyle garanti eder. Bir arıza ya da hatanın garanti kapsamına alınabilmesi için tespit edildiği ya da tespit edilmesi gereken andan itibaren yazılı olarak kırk sekiz (48) saatlik bir süre içerisinde Satıcıya bildirilmesi gerekir. Aynı zamanda Alıcı hata veya kusurun münhasıran Satıcının hatası veya özen eksikliğinin doğrudan sonucu olarak ortaya çıktığını kanıtlamak durumunda olacaktır
 2. Söz konusu garanti, sadece , malzeme ya da üretim  hatası nedeniyle kusurlu olduğu kabul edilen Ürünün makul bir süre içerisinde tamir edilmesini veya değiştirilmesini (Satıcının tercihine göre ) kapsamaktadır. Tamir  kusurlu ürünün Satıcının fabrikasına gönderilmesinden kaynaklanan söküm, ambalaj, yükleme, nakliye, gümrük, vergi ve resim, vs masraflar Alıcıya ait olmak üzere Satıcının fabrikasında gerçekleştirileceği anlaşılır. . Alıcı değiştirilen veya tamir edilen Ürünleri kabul etmeyi taahhüt eder ve Satıcı değiştirilen veya tamir edilen ürünlerin teslimindeki gecikmeler ve ürünün başlangıçtaki tedariğinden kaynaklanan herhangi bir zarar ve kayıp nedeniyle tedarik edilen Ürünün değerinden fazla  Alıcı tarafından öne sürülecek tazmin talebinden sorumlu olmayacaktır.
 3. Arızalı  bir ürünün tamiri veya değiştirilmesi tedarik edien Ürünlerin garanti süresinin başlangıç tarihini  değiştirmeyecektir.. Tamir edilen ya da değiştirilen  ürünlerin garanti süresi tamir edildiği ya da değiştirildiği tarihten itibaren işbu GSK’nda belirtilen  garanti sürelerinin bitmesine  kadar garantiye sahip olacaktır..
 4. Yukarıda belirtilen garantinin  bir istisnası  olarak Alıcıya teslim edilen ürünlerin Satıcı tarafından üretilmemiş   olması durumunda,  Satıcı, ilgili üreticiye vereceği garantinin aynısını Alıcıya da  verecektir, ancak  Satıcı,  üçüncü şahıslara  ait herhangi bir sınaî veya fikri mülkiyet hakkını veya endüstriyel patentini ihlal edecek hiçbir lisans veya kullanım hakkı vermeyecektir..
 5. İşbu garanti  aşağıdakilerden kaynaklanan  hasarlar, kusurlar ve/veya hatalı çalıştırma için hiçbir sorumluluğu kapsamaz:
   • Parametreleri,  her Ürünün teknik ve ticari dokümantasyonunda tanımlanan uluslararası elektroteknik standartlar tarafından belirlenmiş koşullardan farklı olan çevresel koşullar (örneğin nem, havalandırma, sıcaklık, atmosfer tuzluluğu, sismik hareketler…).
   • Uygun olmayan, hatalı veya ihmalkar depolama, yükleme, boşaltma ve/veya nakliye koşulları.
   • Satıcı hizmet ağı dışındaki bir şahıs tarafından Ürünlerde yapılmış tamirler, kurcalamalar, değişiklikler ve tadilatlar.
   • Ürünlerin Alıcı tarafından veya Satıcı ile ilgisi olmayan üçüncü taraflar tarafından hatalı (mekanik, elektrik veya iletişim) montajı, kurulumu, bağlantısı ve/veya kablajı, uygun olmayan ayar konfigürasyonu ve/veya kullanıcı konfigürasyonu.
   • Satıcı tarafından  yetkilendirilmemiş veya kalifiye olmayan  teknik personel tarafından devreye almanın yapılması.
   • Ürünlerin hatalı veya ihmalkar bir şekilde çalıştırılması veya kötü kullanımı.
   • Tavsiye edilen ürünlerle yağlama, kullanım, veya temizliğinin yapılmaması ve, genel olarak, Satıcı tarafından tarif edilen bakım talimatlarına uygun bir şekilde bakım yapılmaması. Bu konuda, , Satıcı gerekli işlemlerin uygun biçimde yapılması için Alıcıya kullanım kılavuzu da dâhil olmak üzere gerekli bilgi ve dokümantasyonu verecektir.
   • Elektrik beslemesinin kalitesindeki (gerilim, voltaj vb), kısa devrelerden veya tesisin ürünler dışındaki unsurlardan kaynaklı dalgalanmalar ve/veya bozulmalar. .
   • Genel olarak, Satıcıya atfedilmeyen herhangi bir sebep.
 1. Bu garanti şunları da kapsamaz:
   • Ürünlerin normal kullanımı veya zaman geçmesi nedeniyle aşınma sonucu parça tamiri ve değişimi, paslanma ve/veya korozyon gibi nedenlerle oluşan estetik hasarlar.
   • Güvenlik  mühürleri Satıcı tarafından yetkilendirilmemiş personel tarafından kırılan Ürünler.
   • Ürünlerin satıştan sonraki gelişimi sonucu Ürünlerin güncellenmesi.
   • Ürünlerle birlikte teslim edilenlerden sonraki versiyonlara sahip firmware (bellenim)  veya yazılım  yükseltmeleri..
   • Ürünlerle birlikte verilen herhangi bir tür sarf malzemesi.

10. SORUMLULUK

 1. Satıcının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden veya ihlalinden  kaynaklanan taleplere ilişkin  sorumluluğu, genel olarak,  hasara neden olan  kusurlu Ürünün fiyatını aşamaz ve hiçbir koşulda, oluşabilecek dolaylı zararları kapsamaz,.  , üretim kaybı, kâr kaybı, kapatma maliyetleri vb dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tedariğin bir sonucu olarak Satıcı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,  tedarikten kaynaklanan dolaylı  hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır: Herhangi bir  üretim kaybı, kar kaybı, üretim durdurma  maliyetleri, Ürünlerde veya Ürünler dışındaki diğer parçalarda  veya ekipmanlarda, Alıcının veya  üçüncü şahısların  kusurları,  iş kazaları veya üçüncü şahısların neden olduğu  iş kazaları veya yaralanmalar, çevreyi etkileyen olaylar, vb .
 2. Bu maddede  bulunan sorumluluk sınırlaması, Satıcının sorumluluğuna daha büyük sınırlamalar getirdiği durumlar dışında,yukarıda belirtilenlerle   çelişen, herhangi başka bir sözleşme dokümanında bulunan diğer  tüm sınırlamalardan sürece, üstün kabul edilir.

11. FİKRİ MÜLKİYET

 1. Satıcı’nın ticari markası, ürün teklifi ya da tedariği ile birlikte verilen sarf malzemeler , , teknik çizimler, programlar gibi veriler ve bilgiler üzerindeki fikri ya da sınaî mülkiyet hakları tamamen Satıcıya aittir. Bu nedenle  Alıcı,  Satıcı tarafından önceden izin verilmedikçe , bunları siparişi tamamlamak dışında herhangi bir amaçla kullanamaz, , kısmen ya da tamamen kopyalayamaz veya üçüncü şahıslara devredemez..
 2. Satıcı tarafından verilmiş veya hazırlanmış olan veri ve/veya dokümandan doğan veya bunlarla ilgili tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları Satıcıya ait olup aksi taraflarca kararlaştırılmadığı müddetçe Alıcıya aktarılan malzeme ve bilgi ile ilgili hiçbir lisans veya hak doğurmaz.
 3. Alıcı, Satıcının önceden yazılı onayı olmaksızın Ürünlerdeki ticari isim veya markaları değiştiremez, tadilat yapamaz, gizleyemez  veya kullanmazlık edemez.
 4. Alıcı, Satıcı’nın  markasının veya ticari unvanlarının veya diğer Fikri ve Sınaî Mülkiyet Haklarının ihlalini  ve her türlü haksız rekabet faaliyeti öğrendiğini Satıcı’ya bildirmeyi taahhür eder.. Alıcı,  Satıcı tarafından yapılacak olan  her türlü yasal  işlemlde mümkün olduğu kadar Satıcı’ya yardımcı olmayı taahhür eder.

12. GİZLİLİK

 1. Alıcı, Satıcıdan (yazılı, sözlü, elektronik olarak veya başka yollarla , doğrudan veya dolaylı olarak) aldığı dokümanları, verileri, teknik bilgileri ve her türlü diğer bilgileri (bundan sonra “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır) önceden Satıcının yazılı onayı olmaksızın üçüncü taraflara açıklamayacak, bu Gizli Bilgileri sadece işbu GSK’nda öngörülen amaçlar için kullanacaktır. Alıcı, Gizli Bilgileri yalnızca bu Gizli Bilgilere ihtiyacı olan ve gizlilik ilkelerine tabi olan çalışanlarının kullanımına sunacaktır
 2. Taraflar, , bağlı  işletmeler, sahipler, yöneticiler ve çalışanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ticari sırları ve diğer türdeki Gizli Bilgileri sağlayanın yazılı onayı olmaksızın, ticari sırları veya başka tür Gizli Bilgileri kullanamaz, başkalarına yayamaz, üçüncü tarafların kullanmasına ve yaymasına izin veremez veya herhangi bir beyanda bulunamaz veya Gizli Bilgileri yayan tarafın önceden izni olmaksızın  bu GSK’nda belirtilen yükümlülüklerin dışında  herhangi bir amaç için  işlemlerle  ilgili bir beyan hazırlayamaz ve bilgi açıklaması yapamaz. Bu yükümlülük Ürünlerin teslim edilmesinden sonra beş (5) yıllık bir süre ile yürürlükte kalır.

13. ALICININ TEKNİK ÇİZİMLERİ VE TASARIMLARI

 1. Alıcı tarafından Ürünlerin belirli bir tasarım, veri veya özel imalat biçimi içerdiğini yazılı olarak belirttiği durumlarda,  Satıcı, her zaman bu  belirtilen özelliklere uygun üretim yapacaktır. Diğer durumlarda Alıcının satışlarını etkileyebilecek düzeyde önemli değişiklikler olmaması ya da bu önemli değişikliklerin Alıcı ile yapılacak mutabakat sonucu yapılması şartıyla Satıcı ürünlerde her zaman değişiklik yapabilecektir. Bu durumda yapılan değişiklikler herhangi bir biçimde sözleşme ihlali sayılamayacak, Satıcı adına herhangi bir sorumluluk doğurmayacaktır.
 2. Alıcı tarafından ya da alıcı adına tedarik edilen bilgi ve/veya verilerdeki eksiklik, uyumsuzluk veya hatalardan kaynaklanan hatalı ürün yapımı veya üretimi nedeniyle Satıcı sözleşme ihlali suçlamasından sorumlu olmayacaktır.
 3. Satıcı tarafından yazılı olarak ve açık biçimde sorumluluk kabul edilmediği müddetçe Satıcı verilen bilgi/verileri incelemiş dahi olsa sorumluluk Alıcıya ait olacaktır.
 4. Alıcı tarafından tedarik edilen bilgi ve teknik özelliklere uygun Ürün imalatı nedeniyle ya da üçüncü kişilere ait fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ait patent, marka veya model ihlali nedeniyle meydana gelebilecek tüm maliyet, zarar ve kayıplar Alıcı tarafından Satıcıya tazmin edilecektir.

14. TEKNİK BİLGİ VE DOKÜMANLAR

 1. Tedarik kapsamı ve özellikleri sipariş onayında  belirtilecektir.
 2. Satıcı tarafından yazılı olarak açıkça  kabul edilmedikçe , kataloglarda, broşürlerde,  kullanma kılavuzlarında ve teknik dokümanlarda yer alan Satıcının ürünleriyle ilgili ağırlıklar, boyutlar , kapasiteler, teknik özellikler, genel özellikler ve ayarlar  fikir verici mahiyette olup bağlayıcı değildirler.
 3. Alıcı yazılı olarak kesin ve belirli ölçüler talep etmediği sürece,  Satıcı tarafından belirtilen tüm ölçü ve boyutlar  yaklaşık olarak kabul edilecektir. . Belirtilen miktarlar tahmini değerler olup teslim edilen ürünler, fiyatta meydana gelen değişiklikle  +/- %2 oranında  değişiklik gösterebilir. .

15. ALICI TARAFINDAN ÜRÜNÜN KULLANIMI

 1. Ürünlerin Satıcının belirttiği talimatlardan farklı ya da tedarik edilme  amacı dışında  kullanılması nedeniyle Satıcının maruz kalabileceği tüm kayıp ve zararlardan  Alıcı özellikle sorumlu olacak ve bu zarar ve kayıpları Satıcı’ya tazmin etmeyi taahhüt edecektir.
 2. Alıcı Satıcıya aşağıdaki hususlarda garanti verecektir:
  • Ürünler ve ürünlerin tabi olacağı  uygulamalarla ilgili tüm yasal şartlara ve gerekliliklere, kamu kuruluşları ruhsat ve onaylarına uymak,
  • Alıcı, Ürünler kendi kontrolü ve mülkiyetinde  bulunduğu sürece bu tür y gerekliliklere uymak,
  • ürünü satın alan diğer alıcılarında bu yasal gerekliliklere uymasını sağlamak, ve
  • Alıcı, bu yasal gerekliliklere uyulmamasından kaynaklanan   veya  bunun sonucunda ortaya çıkan herhangi bir sorumluluk nedeniyle Satıcıyı tazmin etmek.

16. DEVİR VE ALT SÖZLEŞME

 1. Satıcı Ürünlerin kısmen ya da tamamen imalatı için üçüncü kişilerle alt sözleşme yapma yetkisine haiz olacak ya da hak ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen devredebilecek hatta yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için üçüncü bir kişiyi vekâleten atayabilecektir.
 2. Alıcı sözleşme ya da sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Satıcının yazılı onayı olmadıkça üçüncü kişilere devredemeyecektir.

17. ÖDEME GÜÇLÜĞÜ

 1. Alıcının iflası, ödeme güçlüğüne düşmesi, konkordato ilan etmesi, yönetimine el konularak ödemelerinin durdurulması, feshi, aktiflerinin kısmen ya da tamamen devredilmesi durumlarında Satıcı yazılı tebligatta bulunarak Alıcı ile yaptığı anlaşmaları feshederek  sona erdirebilir , bu durum Satıcının sahip olduğu maruz kalınan tüm zarar ve kayıpların tazminini ve vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere Alıcı tarafından Satıcıya borçlanılan tüm tutarların ödenmesini talep etmek gibi diğer haklarını ortadan kaldırmaz.
 2. Eğer alıcı önceki madde 1’de sözü edilen durumların herhangi birine düşmüşse bahis konusu ürünleri aktifler hanesine yazdırmaktan imtina edecek ve Alıcıyı derhal durumdan haberdar edecektir.

18. İHRACAT SINIRLAMASI

 1. Satıcı tarafından tedarik edilen Ürünlerden herhangi  birinin ihracat kontrol düzenlemelerine tabi olması durumunda,  Alıcı söz konusu ürünleri Satıcının önceden yazılı onayı olmaksızın doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç etmekten imtina edecektir.
 2. Bununla ilgili olarak, Alıcı  Ürününün bir ABD ve/veya Kanada firmasına satışını yapacağını ya da Müşterinin söz konusu ürünü bu pazarlarda  piyasaya sokma ihtimali olduğunu Satıcıya bildirmeyi taahhüt edecektir.
 3. Alıcı Satıcıyı Ürünlere uygulanabilecek olan ihraç kontrolü düzenlemelerinin uygulanmasında herhangi bir eksiklikten dolayı ortaya çıkan veya eksiklikle ilgili herhangi bir tazmin talebi, kayıp, maliyet ve/veya hasar ve zararlarla ilgili sorumluluktan tazmin ve ibra edecektir.

19. YOLSUZLUKLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

1.Alıcı, ,anlaşmaların, sözleşmelerin, vb, resmileştiği  tarihte, ne kendisi, ne de yöneticilerinin veya çalışanlarının,finansal veya herhangi bir usulsüz menfaat teklif etmediğini,  , vadetmediğini, vermediğini, yetki vermediğini, talep etmediğini ve kabul etmediğini (veya gelecekte bunları yapacağını ima etmediğini) ve alt yüklenicilerinin, temsilcilerinin veya kontrol veya nüfuzu altında olan herhangi başka bir üçüncü tarafların bunları yapmasını önlemek amacıyla makul önlemleri alacağı konusunda yükümlülük altında olacaktır.

2. Aynı şekilde, Alıcı, her zaman, sözleşme ile ilgili olarak, yürürlük süresince ve sonrasında, alt yüklenicilerinin, temsilcilerinin veya kontrol veya nüfuzu altında olan herhangi başka bir üçüncü tarafların aşağıda belirtilen konularda makul önlemleri alır:

  • Alıcı, aşağıda belirtilen uygulamaları tüm zamanlarda ve herhangi bir şekilde, uluslararası, ulusal ve yerel seviyede kamu çalışanları, siyasi partiler, parti çalışanları, ve siyasi bir görev adayları, ve yöneticiler ve çalışanlarla ilgili olarak, doğrudan veya dolaylı olarak, üçüncü taraflar aracılığıyla olması durumu dahil olarak, yasaklayacaktır:
    • Rüşvet;
    • Suça zorlama veya teşvik;
    • Etki  ticareti;
    •  Yukarıda sözü edilen uygulamaların sonucunun örtülmesi
  • Alıcı adına ticarileştirme veya satış, sözleşme görüşmeleri yapmak, lisans, izin ve diğer yetkilendirmeleri almak veya Alıcının fayda gördüğü herhangi bir diğer işleri yapan temsilcileri, iş geliştirme danışmanları, satış temsilcileri, gümrük temsilcileri, genel danışmanlar, alt yükleniciler, imtiyaz sahipleri, avukatlar veya benzer aracıları, veya tedarik zincirindeki alt yüklenicileri içerecek şekilde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kontrol veya nüfuz altında olan üçüncü taraflarla ilgili olarak, Alıcı, herhangi bir yolsuzluk eylemine karışmamaları ve buna tolerans göstermemeleri konusunda talimat vermelidir; herhangi bir yolsuzluk faaliyetini ifa etmek için bunları kullanmamak; Alıcının sadece normal iş geliştirmesini yapmak için gerekli olduğu kadar kullanmak; yasal olarak sundukları hizmet için uygun olandan daha fazla ücret ödememek.

3. Satıcı,  Alıcının hesaplarının  ve mali kayıtlarının veya başka herhangi bir yolla sözleşmeye dayalı olarak  kararlaştırılan denetim yapma hakkının sounucu olarak, Alıcının yukarıdaki 2.a ve 2.b maddelerinde  önemli  veya mükerrer  uygun olmayan işlemler tespit etmesi durumunda, bu durumu Alıcı’ya bildirecek ve makul bir süre içinde gerekli düzeltici faaliyetleri uygulamasını ve usulüne uygun olarak kendisine rapor etmesini talep edecektir.. Alıcı’nın  gerekli düzeltici faaliyetleri yapmaması   halinde, etkin bir savunma yapmazsa, Satıcı, sözleşmeyi askıya alabilir veya feshedebilir, sözleşmenin askıya alınması veya feshedilmesi anında sözleşmeye dayanılarak var olan tüm tutarlar yürürlükte bulunan kanunların izin verdiği ölçüde hala ödenmesi gerekli olacaktır.

4. İşbu GSK’’nın doğrudan veya dolaylı bir sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf hakkında ihtilaf çözüm hükümlerine uygun olarak karar veren tahkim mahkemesi  veya başka bir ihtilaf  çözüm organı ,olabilecek herhangi bir kurum, öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması iddiasının sözleşmeden kaynaklanan sonuçlarını belirlemeye yetkili olacaktır

20. MÜCBİR SEBEPLER

 1. Mücbir sebep (bundan sonra “Mücbir Sebepler” olarak anılacaktır)  Satıcı’nın Alıcı’ya karşı olan yükümlülüklerinin tamamını ya da bir kısmını yerine getirmesini geçici veya sürekli olarak engelleyen, Satıcı’nın kontrolü dışındaki herhangi bir durum anlaşılmaktadır. Sipariş, anlaşma, sözleşme, vb resmileştiğinde   öngörülememiş  olan bu durumlardan bazıları: hükümet tedbirleri, izinlerin reddedilmesi, kaldırılması veya iptal edilmesi, firmanın kapatılması, kısmen ya da tamamen firmanın mecburi kapanması, salgınlar , pandemiler (SARS, MERS, Covid-19 vb. virüslerin ve benzerlerinin bulaşmasının tarafların herhangi birinde genele yayılması), savaş veya savaş tehdidi, yangın, nakliye problemleri, kaza, işyerinde karışıklık, personel eksikliği, haciz, ambargo, numunelerin geçici veya sürekli olarak teslim edilmemesi, sebebine bakılmaksızın üçüncü kişilerce verilen hizmetlerin durması, hatalı ve/veya arızalı malzeme, makine, sistem ve/veya yazılım ve donanım, Ürünlerin imalinde kullanılan malzeme eksikliği veya yokluğu.
 2. Satıcının sözleşmeden doğan  yükümlülüklerini Mücbir Sebepler nedeniyle  tamamen veya kısmen yerine getirmesinin engellenmesi durumunda, bu durumdan etkilenen yükümlülük veya yükümlülükler Satıcı açısından herhangi bir sorumluluk doğurmaksızın şartların gerektirdiği makul bir süre boyunca askıya alınacaktır.
 3. Bir Mücbir Sebebin ortaya çıkması durumunda, Satıcı Alıcıya durumu, nedenini  ve sürmesi muhtemel süreyi ilk fırsatta bildirecektir.
 4. Eğer Mücbir Sebebin etkileri üç (3) ayı aşan bir süre devam ederse ve Satıcı Ürünün teslimini gerçekleştiremezse, Satıcı serbest iradesiyle mücbir sebep süresi kadar teslim tarihini erteleyebilir veya Anlaşmayı feshederek daha önce gerçekleştirilmiş olan kısmi teslimatın ödemesini talep edebilir. Bu durumda Satıcı Alıcıya herhangi bir hasar ya da tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

21. TEBLİGATLAR

 1. İşbu sözleşmeyle ilgili her türlü bildirim yazılı olarak İngilizce veya İspanyolca yapılacak ve tarafların şirket adreslerine taahhütlü postayla gönderilmesini takip eden 24 saat sona erdiğinde hukuken geçerli sayılacaktır.

22. YASAL MEVZUAT VE YARGI YETKİSİ

 1. İşbu GSK’ndan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar taraflarca adil bir şekilde ve iyi niyet çerçevesinde çözülmeye çalışılır.
 2. Eğer tarafların önceki paragrafta belirtilen şekilde dostane bir mutabakata varmaları mümkün olmazsa, işbu GSK’nın içerdiği mutabakatların mevcudiyeti, geçerliliği veya sonlandırılması ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar münhasıran Satıcının Mahkemelerinin yargılama yetkisine bırakılır ancak bu durumda Satıcının herhangi bir konuyu herhangi bir başka yetkili yargı merciine götürmesi hakkı saklı kalır.
 3. İşbu GSK, bunun yorumlanması ve bunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan sözleşmesel olan veya olmayan yükümlülükler Satıcının şirket adresinin bulunduğu ülkenin mevzuatına göre yorumlanır.