Tutaj można pobrać Ogólne Warunki Sprzedaży Ormazabal.

1. DEFINICJE

 1. Występujące w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej OWS), wymienione poniżej wyrażenia, używane będą w wymienionych poniżej znaczeniach:
  • „Sprzedający”: każda firma wchodząca w skład Velatia, figurująca w ofercie lub w innym dokumencie, do którego mają zastosowanie niniejsze OWS.
  • „Kupujący”: każda osoba fizyczna lub prawna, z którą Sprzedający będzie zawierał umowy lub której będzie sprzedawał „Produkty”;
  • „Produkt(-y)”: oznacza produkty lub ich części stanowiące przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszych OWS oraz w potwierdzeniu zamówienia sporządzonym przez Sprzedającego, jeżeli taki dokument zostanie sporządzony.
  • „Dostawa”: zrealizowanie dostawy i oddanie produktów do dyspozycji Kupującego na warunkach Franco Przewoźnik (FCA) Siedziba Sprzedającego (Incoterms 2020).

2. KWESTIE OGÓLNE

 1. Każda sprzedaż Produktów dokonana przez Sprzedającego podlega niniejszym OWS, z wyjątkiem przypadków, w których Strony uzgodnią inaczej. Warunki i umowy, które nie są zatwierdzone wyraźnie na piśmie przez Sprzedającego, są nieważne i nie wywołują żadnych skutków prawnych.
 2. Podpisanie jakiegokolwiek zamówienia, umowy, kontraktu, itd. oznacza iż Kupujący rezygnuje ze swoich własnych ogólnych warunków zakupu i/lub innych klauzul i akceptuje niniejsze OWS.
 3. Wszystkie zamówienia powinny być składane w formie pisemnej i podlegają wyraźnemu zatwierdzeniu przez Sprzedającego.
 4. Uznaje się, że Kupujący został powiadomiony o niniejszych OWS w momencie ich otrzymania od Sprzedającego wraz z ofertą. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS zostanie unieważnione przez właściwy sąd, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, strony podejmą negocjacje i będą się starały uzgodnić alternatywny tekst unieważnionego artykułu w celu zastąpienia go postanowieniem jak najbardziej do niego zbliżonym zarówno co do intencji jak treści.

3. TERMINY DOSTAW

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Kupującemu Produkty w ustalonym terminie, który jest orientacyjny i niewiążący, jednak Sprzedający nie gwarantuje jego dotrzymania.
 2. Sprzedający może realizować częściowe dostawy, pod warunkiem że Kupujący zaakceptuje takie dostawy, oraz może wystawiać faktury za częściowo zrealizowane dostawy, chyba że ze względu na interes obu stron Kupujący nie będzie mógł przyjąć częściowej dostawy w zakresie, w jakim uzna to za zasadne.
 3. W przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu i materiałów będących przedmiotem zamówienia, wynikającego z winy Sprzedającego, Kupujący może żądać zapłaty kary umownej uzgodnionej wcześniej ze Sprzedającym, przy czym kara ta stanowi jedyne możliwe roszczenie odszkodowawcze z powodu opóźnienia i nie może przekraczać łącznej wartości produktu, którego dostawa jest opóźniona.
 4. O ile opóźnienie Sprzedającego nie wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, Kupujący nie może odmówić przyjęcia dostawy Produktów, wstrzymać wykonywania swoich obowiązków, w szczególności obowiązku zapłaty, ani wypowiedzieć umowy.

4. PRZENIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI I RYZYKA

 1. O ile Strony umowy nie uzgodniły inaczej, obowiązują warunki dostawy Franco Przewoźnik (FCA) Siedziba Sprzedającego (Incoterms 2020).
 2. Kupujący zobowiązany jest do wskazania przewoźnika przed upływem dziesięciu (10) dni od daty przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Przed upływem terminu dostawy i po przygotowaniu Produktów do załadunku na środek transportu wskazany przez Kupującego Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego o dostępności Produktów w jego siedzibie.
 3. W przypadku, gdyby po wyprodukowaniu Produktów i przygotowaniu ich do dostawy nastąpiło opóźnienie lub zawieszenie terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, ani też z powodu siły wyższej, wymienione poniżej konsekwencje wystąpią z chwilą, w której Produkty powinny były zostać dostarczone, niezależnie od tego, że Kupujący i Sprzedający mogą uzgodnić inne warunki w drodze umowy zawartej w formie pisemnej:
  • Ryzyko związane z Produktami przechodzi na Kupującego.
  • Rozpoczyna się bieg okresu gwarancji na Produkty.
  • Cenę Produktów uznaje się za należną i wymagalną, a Kupujący musi bezzwłocznie opłacić fakturę wystawioną przez Sprzedającego w tym celu.
  • Sprzedający nie jest w żadnym wypadku zobowiązany do zapłaty kary umownej z powodu opóźnienia lub z tytułu odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia.
  • Sprzedający jest upoważniony do przechowywania Produktów na koszt i ryzyko Kupującego, obciążając Kupującego kosztami przechowywania w wysokości co najmniej 0,5% kwoty faktury za każdy tydzień lub część tygodnia.
  • Po upływie jednego (1) miesiąca od bezskutecznego upływu terminu płatności Sprzedający będzie miał prawo do rozporządzania przechowywanymi Produktami, które nie zostały odebrane przez Kupującego, w uzasadniony sposób, bez konieczności zawiadamiania o tym Kupującego, w celu odzyskania poniesionych przez siebie kosztów i strat, przy czym Kupujący będzie stale zobowiązany do zapłaty.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktów, które będą do niego należały do momentu dokonania przez Kupującego zapłaty ustalonej ceny. Jeżeli wobec Kupującego zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub inne podobne postępowanie, nie będzie on mógł włączyć wspomnianych wyżej Produktów do swoich aktywów i będzie zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającego o takim postępowaniu.
 2. W przypadku zaistnienia wymienionych wyżej okoliczności Kupujący zobowiązuje się do poinformowania właściwych osób o powyższym zastrzeżeniu prawa własności. Jednocześnie Kupujący jest zobowiązany do należytego i starannego przechowywania produktów oraz do ich ubezpieczenia od wszelkich możliwych ryzyk.
 3. W związku z powyższym Kupujący nie może w żaden sposób dysponować Produktami ani ich zbywać lub obciążać w jakikolwiek sposób do momentu zapłacenia całości ceny. W przypadku, gdy Kupujący sprzeda Produkty w ww. okolicznościach, Sprzedający będzie miał prawo żądać zapłaty od nowego nabywcy, nawet w przypadku, gdyby wspomniane produkty stanowiły jedynie część produktów będących przedmiotem sprzedaży.

5. CENA

 1. Wszystkie ceny podaje się w kwotach netto, bez żadnych podatków, w tym podatku VAT lub opłat. Podatki i opłaty będą doliczane na fakturach zgodnie z obowiązującymi stawkami. O ile Kupujący i Sprzedawca nie ustalą inaczej na piśmie, ceny dostawy nie będą obejmowały kosztów załadunku i wyładunku, ubezpieczeń i opłat celnych. Koszty te oraz odnośną odpowiedzialność będzie ponosił Kupujący i zostaną one doliczone do ceny sprzedaży.
 2. Przyjmuje się jako ogólną zasadę, że w przypadku istnienia ofert złożonych przed danym zamówieniem, ceny zaoferowane dla danego zamówienia będą obowiązywały przez okres jednego (1) tygodnia, w którym to okresie czasu będą uznawane za stałe przy zachowaniu warunków płatności wyszczególnionych w ofercie.
 3. W przypadku podwyżki kosztów materiałów stosowanych przez Sprzedającego do wytwarzania Produktów, zaistniałej po złożeniu przez Sprzedającego oferty Kupującemu, Sprzedający będzie miał prawo do odpowiedniego podniesienia ceny Produktów po uprzednim zawiadomieniu Kupującego. Jeżeli zaistnieje opisana powyżej okoliczność, Kupujący będzie miał prawo do odwołania zamówienia w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania zawiadomienia, przy czym żadna ze Stron nie ponosi żadnej odpowiedzialności, chyba że Sprzedający rozpoczął już wytwarzanie Produktów. W przypadku przyjęcia nowej ceny przez Kupującego we wspomnianym powyżej terminie siedmiu (7) dni, nowa cena będzie uznana za przyjętą ze wszystkimi tego konsekwencjami.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Warunki płatności muszą być zgodne z przepisami ustawy nr 3/2004 z 29 grudnia 2004 r. wprowadzającej środki w celu zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, przy czym w żadnym przypadku terminy płatności nie mogą być dłuższe niż maksymalne terminy określone w tej ustawie.
 2. O ile strony nie ustalą na piśmie innej formy płatności, zapłaty za złożone zamówienia należy dokonać z góry lub za pomocą potwierdzonej nieodwołalnej akredytywy dokumentowej. O formie płatności decyduje Sprzedający.
 3. Wszystkie faktury wystawione przez Sprzedającego uznaje się za przyjęte przez Kupującego, jeżeli nie zgłosi on wobec nich sprzeciwu do Sprzedającego na piśmie w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania faktury.
 4. W przypadku dostaw częściowych Sprzedający ma prawo do wystawienia faktur i żądania zapłaty za każdą dostawę częściową oraz do wystawienia faktur częściowych, a Kupujący jest zobowiązany do opłacenia tych faktur zgodnie z niniejszymi OWS.
 5. Za datę płatności będzie się uznawało dzień faktycznego otrzymania płatności przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku opóźnienia płatności Kupujący będzie zobowiązany zapłacić Sprzedającemu należne odsetki od momentu, w którym płatność stanie się wymagalna, bez konieczności doręczenia wezwania do zapłaty, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy nr 3/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. Sprzedającemu przysługują wszelkie inne stosowne prawa, w tym prawo do dochodzenia należności z tytułu kosztów sądowych lub pozasądowych poniesionych w celu odzyskania należności. Fakt, że Kupujący zapłaci należne odsetki, nie zwalnia go z obowiązku dokonania pozostałych płatności na uzgodnionych warunkach.
 7. Termin płatności jest warunkiem podstawowym umowy, w związku z czym, w przypadku niewykonania przez Kupującego zobowiązań płatniczych w postaci niedotrzymania terminu lub niezapłacenia całej należnej sumy, Sprzedający będzie uprawniony do zawieszenia wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy do momentu wykonania zobowiązań przez Kupującego, łącznie z możliwością rozwiązania Umowy i niezależnie od prawa Sprzedającego do uzyskania odszkodowania za szkody i straty poniesione przez niego w wyniku opóźnienia w wykonaniu Umowy lub niewykonania Umowy.

7. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku niewykonania przez Kupującego jakiegokolwiek zobowiązania oraz w przypadku istnienia uzasadnionych wątpliwości co do ich wykonania, Sprzedawca będzie miał prawo do rozwiązania umowy z Kupującym. Będzie również uprawniony do odzyskania prawa własności Produktów, niezależnie od innych praw Sprzedającego, w szczególności prawa do odszkodowania za poniesione szkody i straty, w tym zwrotu wszystkich poniesionych kosztów sądowych i pozasądowych oraz zapłaty Sprzedającemu przez Kupującego wszystkich należności oraz kwot wymagalnych w danym momencie.
 2. Kupujący nie ma prawa do rozwiązania Umowy przed zapłaceniem Sprzedawcy wszystkich sum należnych do danego momentu, łącznie z tymi, których termin płatności jeszcze nie upłynął, oraz zrekompensowaniem wszelkich szkód jakie ewentualnie mógł ponieść Sprzedawca.

8. WIDOCZNE USTERKI

 1. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonych wadach widocznych przed upływem czterdziestu ośmiu (48) godzin od momentu dostarczenia Produktów, tzn. od chwili ich załadowania przez Sprzedającego na środek transportu wskazany przez Kupującego.
 2. Za widoczne usterki uznaje się braki ilościowe, usterki jakościowe oraz niewłaściwy stan Produktów, możliwe do wykrycia przy oględzinach lub podczas minimalnej kontroli w momencie odbioru Produktów przez Kupującego.
 3. Jeżeli Sprzedający nie otrzyma reklamacji w wymienionym wyżej terminie, uznaje się, że towar został odebrany w stanie idealnym.

9. GWARANCJE

 1. Sprzedający udziela gwarancji na wszystkie dostarczone Produkty przez okres dwunastu (12) miesięcy od momentu zawiadomienia o tym, że dostawa jest dostępna i załadowana na środek transportu wskazany przez Kupującego, pod warunkiem że Sprzedający zostanie powiadomiony o roszczeniu gwarancyjnym w terminie czterdziestu ośmiu (48) godzin od momentu wykrycia wad lub od momentu, w którym powinny one zostać wykryte, w każdym przypadku w terminach wymienionych powyżej. Kupujący musi również udowodnić, że usterki lub wady wynikają wyłącznie i bezpośrednio z błędów lub niedołożenia należytej staranności przez Sprzedającego.
 2. Opisana powyżej gwarancja daje prawo tylko i wyłącznie do naprawy lub wymiany (w zależności od decyzji Sprzedającego), w rozsądnym terminie, Produktów uznanych za wadliwe ze względu na wady materiałowe lub produkcyjne. Naprawy wykonywane będą w fabryce Sprzedającego, przy czym Kupujący ponosi koszty demontażu, pakowania, załadunku, transportu, opłat celnych i innych kosztów związanych z wysyłką wadliwego materiału do fabryki Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia produktów wymienionych lub naprawionych, a Sprzedający w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego powyżej wartości dostarczonego Produktu za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku początkowej dostawy lub opóźnień w dostawach Produktów wymienionych lub naprawionych.
 3. Naprawa lub wymiana wadliwego elementu nie powoduje zmiany daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji na dostarczone produkty. Produkty naprawione bądź wymienione są objęte gwarancją od momentu naprawy lub wymiany przez pozostałą część okresu gwarancji przewidzianego w niniejszych OWS.
 4. Wyjątek od gwarancji opisanej powyżej stanowią przypadki, w których dostarczone Kupującemu Produkty nie zostały wyprodukowane przez Sprzedającego. W takich przypadkach Sprzedający udziela Kupującemu takiej samej gwarancji, jakiej udzielił mu producent, z wyjątkiem zagwarantowania, że użytkowanie produktu nie będzie naruszało żadnego prawa wynikającego z patentu lub własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, której nie będzie można uznać za gwarancję udzieloną przez Sprzedającego.
 5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód, wad lub wadliwego działania, powstałych w wyniku:
   • Warunków środowiskowych (np. wilgotność, wentylacja, temperatura, zasolenie atmosfery, ruchy sejsmiczne itp.), których parametry różnią się od warunków określonych w mających zastosowanie międzynarodowych normach elektrotechnicznych, określonych w dokumentacji techniczno-handlowej każdego Produktu.
   • Nieodpowiednich, błędnych lub niestarannych warunków przechowywania, załadunku, rozładunku lub transportu.
   • Naprawy, modyfikacji, przenoszenia i zmian w Produktach dokonanych przez osoby nienależące do personelu Sprzedającego.
   • Nieprawidłowego montażu, instalacji, podłączenia lub okablowania Produktów (pod względem mechanicznym, elektrycznym i komunikacyjnym), a także niewłaściwej konfiguracji ustawień lub konfiguracji użytkownika dokonanej przez Kupującego lub osoby trzecie nienależące do personelu Sprzedającego.
   • Nieprzeprowadzenia procesu rozruchu lub przeprowadzenia tego procesu przez niewykwalifikowany personel techniczny lub personel nieupoważniony przez Sprzedającego.
   • Błędnej lub niestarannej obsługi Produktów, bądź niewłaściwego użycia Produktów.
   • Braku smarowania, użytkowania lub czyszczenia przy użyciu zalecanych produktów oraz ogólnie braku utrzymania zgodnie z zasadami utrzymania określonymi przez Sprzedającego. W przypadku, gdy jest to konieczne dla danego Produktu, w celu właściwego wykonywania wspomnianych powyżej czynności Sprzedający dostarczy Kupującemu niezbędne informacje i dokumentację, łącznie z instrukcją obsługi.
   • Zmiany jakości zasilania elektrycznego (napięcia, częstotliwości itd.), przepięcia lub zakłócenia, które są spowodowane manewrami, zwarciami lub działaniem elementów instalacji niezwiązanych z Produktami.
   • Wszelkich okoliczności niewynikających z winy Sprzedającego.
 1. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również:
   • Naprawy i wymiany części podlegających zużyciu w wyniku normalnego użytkowania Produktów lub upływu czasu, a także potencjalnych szkód w wyglądzie Produktów, spowodowanych w szczególności utlenianiem lub korozją.
   • Produktów, których oryginalne plomby lub pieczęcie zostały zniszczone przez personel nieupoważniony przez Sprzedającego.
   • Aktualizacji Produktów będącej wynikiem ich ewolucji po sprzedaży.
   • Aktualizacji oprogramowania układowego lub dostosowania programów do wersji późniejszych niż wersja dostarczona wraz z Produktami.
   • Wszelkich materiałów eksploatacyjnych zawartych w Produktach.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie może przekroczyć łącznej ceny wadliwego Produktu powodującego szkodę lub stratę oraz nie obejmuje szkód pośrednich lub następczych wynikających z dostawy, takich jak np. straty produkcyjne, utrata zysku, koszty związane z przestojem w produkcji itp. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie lub następcze wynikające z dostawy, takie jak np. straty produkcyjne, utrata zysku, koszty związane z przestojem w produkcji, awarie Produktów lub innych części i urządzeń, należących do Kupującego lub osób trzecich, wypadki przy pracy lub wypadki z udziałem osób trzecich, wypadki i incydenty zagrażające środowisku itd.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, ma zastosowanie przed wszelkimi innymi ograniczeniami zawartymi w jakimkolwiek innym dokumencie umownym, który jest sprzeczny z powyższym brzmieniem, chyba że takie postanowienie ogranicza odpowiedzialność Sprzedającego w jeszcze większym stopniu.

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Własność intelektualna lub przemysłowa marki Sprzedawcy, oferty, informacji towarzyszącej ofercie, Produktów lub dostaw, jak również poszczególnych elementów, planów, rysunków, oprogramowania itd., zawartych w nich bądź z nimi związanych, należy do Sprzedającego. W związku z tym zabrania się używania ich przez Kupującego w celach odmiennych od przewidzianych w zamówieniu oraz sporządzania ich kopii w całości bądź w części i przenoszenia prawa do ich użytkowania na osoby trzecie, bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedającego.
 2. Wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej wynikające z danych lub dokumentów dostarczonych albo opracowanych przez Sprzedającego lub związane z tymi danymi lub dokumentami przysługują Sprzedającemu, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Kupującemu nie przysługuje żadne prawo lub licencja związana z przekazanymi mu informacjami lub materiałami.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego Kupujący nie może modyfikować, zmieniać, zakrywać ani pomijać znaku towarowego lub nazw handlowych Produktów.
 4. Kupujący zobowiązuje się do powiadomienia Sprzedającego o naruszeniu prawa do znaku towarowego lub nazw handlowych albo naruszeniu innych praw własności intelektualnej i przemysłowej przysługujących Sprzedającemu, a także o wszelkich czynach nieuczciwej konkurencji, o których Kupujący wie. W miarę możliwości Kupujący zobowiązuje się do udzielenia pomocy Sprzedającemu w dochodzeniu roszczeń.

12. POUFNOŚĆ

 1. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania innym podmiotom dokumentów, danych, wiedzy technicznej oraz wszelkich innych informacji otrzymanych od Sprzedającego (przekazanych na piśmie, ustnie, elektronicznie lub w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio) (zwanych dalej „informacjami poufnymi”) bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się także do wykorzystywania wspomnianych informacji poufnych tylko do celów określonych w niniejszych OWS. Kupujący może udostępnić informacje poufne tylko pracownikom, którzy potrzebują takich informacji i którzy podlegają obowiązkowi zachowania poufności.
 2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej informacje poufne Strony, w tym w szczególności ich oddziały, właściciele, osoby zajmujące stanowiska kierownicze oraz pracownicy nie mogą wykorzystywać, ujawniać lub umożliwiać wykorzystywania albo ujawniania tajemnic handlowych lub innych informacji poufnych innym podmiotom, a także nie mogą składać oświadczeń lub przekazywać informacji na temat transakcji, o których mowa w niniejszych OWS, do innych celów niż cele związane z należytym wykonaniem zobowiązań określonych w niniejszych OWS. Powyższe zobowiązanie obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od momentu dostarczenia Produktów.

13. RYSUNKI I PROJEKTY KUPUJĄCEGO

 1. Jeżeli Kupujący dokona pisemnych specyfikacji z załączeniem projektu, danych i formy zaprojektowanych przez siebie Produktów, Sprzedawca zrealizuje rzeczone specyfikacje pod warunkiem, że wcześniej zaakceptował je na piśmie. W innych przypadkach Sprzedawca będzie mógł dokonać modyfikacji Produktów, o ile wprowadzone modyfikacje nie będą istotne i pod warunkiem, że istotne modyfikacje zostaną uzgodnione z Kupującym i kiedy to rzeczone modyfikacje nie będą uznane za niewykonanie umowy, ani Sprzedawca nie będzie ponosił za nie odpowiedzialności.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub wadliwe wykonanie Produktów, jeżeli wynika z błędów, braku kompetencji czy innych szeroko pojętych niezgodności danych lub informacji przekazanych przez Kupującego lub w jego imieniu.
 3. Analiza wspomnianych danych lub informacji dokonana przez Sprzedającego w żadnym przypadku nie ogranicza odpowiedzialności Kupującego, chyba że Sprzedający przyjmie na siebie tę odpowiedzialność w formie pisemnej.
 4. Kupujący zrekompensuje Sprzedawcy wszystkie koszty, szkody i straty powstałe w konsekwencji wytworzenia Produktu zgodnie z danymi technicznymi i informacją dostarczonymi przez Kupującego oraz w przypadku naruszenia patentów, marek lub modeli stanowiących własność przemysłową i intelektualną.

14. INFORMACJA TECHNICZNA

 1. Za zakres dostawy i charakterystyki Produktów uznawać się będzie te, które zostały określone w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Waga, wymiary, pojemność, specyfikacje techniczne, charakterystyki i konfiguracje produktów Sprzedawcy wymienione w katalogach, broszurach i literaturze technicznej, mają charakter orientacyjny i niewiążący, z wyjątkiem przypadków, w których zostały wyraźnie zaakceptowane przez Sprzedawcę.
 3. Wszelkie wymiary ustalone przez Sprzedającego należy uważać za przybliżone, chyba że Kupujący zażąda na piśmie dokładnego podania określonych wymiarów. Podane wielkości mają jedynie charakter szacunkowy, a wielkość dostarczonych Produktów może wahać się w granicach +/- 2%. Cena podlega zmianie w zależności od ostatecznej wielkości Produktu.

15. UŻYTKOWANIE PRODUKTU PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. Kupujący ponosi całą odpowiedzialność i zobowiązuje się do zrekompensowania Sprzedawcy wszelkich szkód i strat, które może ponieść Sprzedawca w konsekwencji użytkowania Produktów niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Sprzedawcę lub ich użytkowania w celach innych niż przewidziane w momencie dostawy.
 2. Kupujący gwarantuje Sprzedającemu, że:
  • spełni wszelkie wymogi prawne i uzyska wszelkie oficjalne pozwolenia organów władzy związane z Produktami i ich użytkowaniem,
  • w czasie, kiedy Produkty będą w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą, Kupujący będzie spełniał wspomniane wymogi,
  • dołoży starań, aby wszyscy inni nabywcy Produktów również spełniali te wymogi,
  • zrekompensuje Sprzedającemu wszelkie straty spowodowane niespełnieniem wymogów lub będące następstwem niespełnienia tych wymogów.

16. ODSTĄPIENIE LUB SUBROGACJA

 1. Sprzedawca ma prawo do zlecenia podwykonawcom całkowitego bądź częściowego wykonania Produktów, jak również może na nich przenieść wszystkie lub część swych praw i obowiązków, łącznie z mianowaniem zastępcy, który wykona jego zobowiązania.
 2. Kupujący nie ma prawa do przeniesienia umowy oraz praw i obowiązków z niej wynikających na osoby trzecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

17. NIEWYPŁACALNOŚĆ

 1. W przypadku gdyby Kupujący ogłosił upadłość, zawieszenie płatności bądź został poddany kontroli syndyka jak również w przypadku rozwiązania, likwidacji bądź przeniesienia własności wszystkich lub całości jego aktywów, Sprzedawca będzie miał prawo do rozwiązania i zakończenia umów z Kupującym za pisemnym zawiadomieniem, niezależnie od innych praw przysługujących Sprzedawcy, takich jak uzyskanie odszkodowania za poniesione szkody i straty, oraz zapłata przez Kupującego wszelkich należnych Sprzedawcy sum.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z sytuacji wymienionych w punkcie 1 powyżej Kupujący nie będzie mógł włączyć wspomnianych wyżej Produktów do swoich aktywów i zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego.

18. OGRANICZENIA EKSPORTU

 1. W przypadku, gdyby jakikolwiek z Produktów dostarczonych Kupującemu przez Sprzedającego podlegał regulacjom kontroli eksportu, Kupujący nie będzie eksportował rzeczonych Produktów bezpośrednio ani pośrednio, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. W związku z powyższym Kupujący zobowiązuje się do zawiadamiania Sprzedającego o każdej sprzedaży Produktu firmie mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie oraz o tym, że istnieją uzasadnione przypuszczenia, że jeden z jego klientów może wprowadzić Produkt na wspomniane rynki.
 3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu odszkodowania oraz zwolnienia go od wszelkich roszczeń, pokrycia strat, kosztów lub szkód wynikających z naruszenia przepisów dotyczących kontroli eksportu, które mają zastosowanie do Produktów, lub związanych z takim naruszeniem.

  19. DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

1.Kupujący zobowiązuje się, że w dniu zawarcia umowy, kontraktu itp. Kupujący, osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jego firmie lub jego pracownicy nie będą proponować, obiecywać, wręczać, zezwalać na proponowanie lub wręczanie, żądać lub przyjmować żadnych nienależnych korzyści majątkowych lub innych korzyści (oraz nie będą dawać do zrozumienia, że takie działania będą podejmowane lub mogą być podejmowane w przyszłości), które są w jakikolwiek sposób związane ze wspomnianymi umowami, kontraktami itp., do których mają zastosowanie niniejsze OWS, oraz że podejmą odpowiednie działania zapobiegające wystąpieniu takich sytuacji u podwykonawców, pełnomocników lub jakichkolwiek innych podmiotów, które podlegają kontroli lub decydującemu wpływowi Kupującego.

2. Ponadto Kupujący zobowiązuje się, że przez cały czas trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu będzie stosować odpowiednie działania w celu zapewnienia przestrzegania niżej wymienionych zasad przez jego podwykonawców, pełnomocników i inne podmioty podlegające jego kontroli lub decydującemu wpływowi:

   • Kupujący zakaże stosowania niżej wymienionych praktyk w każdym czasie i w jakiejkolwiek formie w stosunku do funkcjonariuszy publicznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym, partii politycznych, urzędników partyjnych lub kandydatów na stanowiska polityczne, dyrektorów, urzędników lub pracowników, bez względu na to, czy praktyki te będą stosowane bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem osób trzecich:
     • Łapownictwo;
     • Wymuszenie lub podżeganie do przestępstwa;
     • Płatna protekcja;
     • Pranie pieniędzy pochodzących z wyżej wymienionych praktyk.
  • W odniesieniu do innych podmiotów pozostających pod kontrolą lub decydującym wpływem Kupującego albo podlegających mu, w szczególności pełnomocników, konsultantów biznesowych, przedstawicieli handlowych, agentów celnych, doradców, podwykonawców, franczyzobiorców, pełnomocników sądowych lub podobnych pośredników, którzy działają w imieniu Kupującego w związku z wprowadzaniem produktów do obrotu lub ich sprzedażą, negocjowaniem umów, uzyskaniem pozwoleń, licencji lub innych zezwoleń albo w związku z jakimkolwiek działaniem, które przynosi korzyść Kupującemu, lub są podwykonawcami w łańcuchu dostaw, Kupujący musi poinstruować takie podmioty, aby nie uczestniczyły w żadnych działaniach korupcyjnych i nie tolerowały takich działań, Kupujący nie może ich wykorzystywać w celu popełnienia czynów korupcyjnych, może z nimi współpracować tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do normalnego prowadzenia działalności, oraz nie może płacić im wynagrodzeń większych niż wynagrodzenie stosowne do świadczonych usług.

3. Jeżeli na podstawie przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami umowy audytu ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej Kupującego lub w inny sposób Sprzedający przedstawi dowody, że Kupujący dopuścił się istotnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień punktów 2.a i 2.b powyżej, powiadomi Kupującego i wezwie go do podjęcia odpowiednich działań naprawczych w rozsądnym terminie oraz poinformowania o wykonaniu tych działań. Jeżeli działania naprawcze nie zostaną podjęte lub nie zostanie przedstawione należyte uzasadnienie, Sprzedający może według własnego uznania zawiesić wykonywanie umowy lub wypowiedzieć ją, przy czym wszystkie należności na dzień zawieszenia wykonywania umowy lub jej wypowiedzenia będą wymagalne w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

4. Właściwy organ, tzn. sąd polubowny lub inny organ rozstrzygający zgodnie z przepisami prawa spory, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych OWS, jest uprawniony do określenia skutków umownych każdego domniemanego naruszenia obowiązków określonych w niniejszej klauzuli.

20. SIŁA WYŻSZA

 1. Za siłę wyższą (zwaną dalej „siłą wyższą”) uznaje się wszelkie okoliczności znajdujące się poza kontrolą Sprzedającego, które uniemożliwiają czasowo lub trwale wykonanie wszystkich bądź niektórych zobowiązań Sprzedającego wobec Kupującego, niezależnie od tego, czy okoliczności te były do przewidzenia w momencie złożenia zamówienia, zawarcia umowy, kontraktu itd. Do takich okoliczności zalicza się w szczególności: działania podjęte przez organy państwa, cofnięcie lub anulowanie pozwoleń albo niewyrażenie zgody na ich wydanie, zamknięcie firmy, przymusowe całkowite lub częściowe zamknięcie firmy, epidemia, pandemia (takie jak wirusy, które są obecne na terytorium państwa siedziby którejkolwiek ze stron, takie jak SARS, MERS, COVID-19 itp.), wojna lub groźba wojny, pożar, problemy z transportem, wypadki, zamieszki robotnicze, brak personelu, zajęcie towarów, czasowe lub trwałe niedostarczanie próbek, nieświadczenie usług przez osoby trzecie, niezależnie od przyczyn, wady lub awarie materiałów, maszyn, systemów lub oprogramowania i sprzętu, brak materiałów, z których wytwarza się Produkty.
 2. Jeżeli Sprzedający nie może wykonać swoich zobowiązań umownych w całości lub w części z powodu siły wyższej, wykonanie zobowiązania lub zobowiązań zostanie zawieszone tak długo, jak będzie to konieczne w danych okolicznościach, przy czym Sprzedający nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedający powiadomi Kupującego możliwie jak najszybciej, podając przyczynę i przewidywany czas trwania okoliczności.
 4. Jeżeli skutki działania siły wyższej trwają przez czas dłuższy niż trzy (3) miesiące, a Sprzedający nie może zrealizować dostawy Produktu, może on według własnego uznania przedłużyć termin dostawy o czas trwania siły wyższej lub wypowiedzieć Umowę oraz zażądać zapłaty za zrealizowane dostawy częściowe bez obowiązku zapłaty Kupującemu jakiegokolwiek odszkodowania lub rekompensaty.

21. ZAWIADOMIENIA

 1. Wszelkie zawiadomienia związane z niniejszą umową będą dokonywane w formie pisemnej, w języku hiszpańskim lub angielskim, i będą wywoływać skutki w terminie 24 godzin od nadania pocztą poleconą na adres siedziby stron.

22. USTAWODAWSTWO I WŁAŚCIWE SĄDY

 1. Strony będą starać się rozwiązywać spory, które wynikają z niniejszych OWS w sposób bezpośredni lub pośredni, na drodze polubownych negocjacji i w dobrej wierze.
 2. Jeżeli Strony nie będą w stanie osiągnąć polubownej ugody zgodnie z postanowieniami poprzedniego punktu, wszelkie spory, w tym te dotyczące zawarcia, obowiązywania lub wypowiedzenia umów podlegających niniejszym OWS, będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego, przy czym Sprzedający ma prawo do wszczęcia dowolnego postępowania sądowego w jakimkolwiek innym sądzie.
 3. Niniejsze OWS, ich interpretacja oraz zobowiązania umowne i pozaumowne wynikające z OWS lub z nimi związane będą interpretowane zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się siedziba Sprzedającego.